BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Jarosław
Title
Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005
Agricultural Investments in Poland in 1990-2005
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 316-319, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Inwestycje w rolnictwie, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Agricultural policy, Investments in agriculture, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wydatki inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2005 w ujęciu ogólnym sektorze prywatnym rolnictwa. Analizie poddano wydatki w ujęciu nominalnym i realnym w przeliczeniu na l gospodarstwo indywidualne i l ha użytków rolnych. (oryg. streszcz.)

The elaboration contains analysis of investment expenditures in agriculture in the 1990-2005. After 1990 expenditures in the real value got much lower. It was caused by deep slump in the agriculture economy and worsening relations of agricultural input and output prices. In the last years of conducted analysis nominal and real investment expenditure showed growing tendencies both in total costs as per one farm and one hectare of agricultural land. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bielówka M., Rabsztyn K. 2006: Ocena realizacji programu SAPARD w województwie małopolskim. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Vol. XLV1/2. Sekcja Ekonomiczna, Agrobiznes, jego otoczenie instytucjonalne i przemiany. Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 307-318.
  2. Czykier-Wierzba D. 2006: Pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla Polski w latach 2004-2006. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 540, Rolnictwo LXXXVII, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 143-148.
  3. GUS. Roczniki statystyczne za lata 1991-2006: Warszawa.
  4. Mikołajczyk J. 2002: Wsparcie inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu w latach 1992-2000. Wieś i Doradztwo, Nr 2(30), MSDR, Kraków, 17-21.
  5. Polska Klasyfikacja Działalności. 2001: Difin. Warszawa.
  6. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie polskim. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu