BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Olga
Title
Stosunek niepełnosprawnych do nieznanej formy usług w pomocy osobistej
Attitude of Disabled towards Unknown Form of Services in Personal Aid
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności, 2002, s. 125-137, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Badania socjologiczne, Polityka społeczna, Osoby niepełnosprawne, Pomoc społeczna
Sociological research, Social policy, Disabled people, Social assistance
Abstract
Wśród wielu działań na świecie zmierzających do wyrównania szans osób niepełnosprawnych, największe znaczenie mają formy pomocy służące życiowemu usamodzielnieniu się. Zasadniczą rolę w tym względzie odgrywa pomoc osobista. Polega ona na pomaganiu osobie ciężko niepełnosprawnej, poprzez pracę asystenta, który ma zastąpić niesprawne ręce, nogi, niewidome oczy itp. Praca asystenta polega na towarzyszeniu niepełnosprawnemu w jego samodzielnym życiu, wykonywaniu tego, czego nie mogą zrobić sparaliżowane ręce czy nogi. Autorka podjęła próbę szerszego rozpoznania najbardziej dokuczliwych problemów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością Polsce. W tym celu przeprowadziła badania, posługując się metodami jakościowymi stosowanymi w socjologii. Badania dotyczyły funkcjonowania kilkudziesięciu młodych niepełnosprawnych osób. Celem było poznanie sytuacji życiowej tych osób i ich opinii na temat możliwości prowadzenia przez nich w pełni samodzielnego życia. Przeprowadzone badania nie obejmowały dużej populacji. Zamiarem autorki nie była analiza ilościowa problemów niepełnosprawnych, lecz pokazania ich codziennego funkcjonowania i na tej podstawie formułowanie wniosków o potrzebie, bądź nie pomocy osobistej w postaci asystenta.

The author makes an attempt to get known the most difficult problems of functioning for disabled people in Poland. The article presented researches carried out among young disabled people. The goal of these researches was to know their problems in everyday life. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu