BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Jacek
Title
Koniec z dyskryminacją mężczyzn w prawie emerytalnym - wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. na orzeczenia sądowe
The End of Men Discrimination in Polish Pensionary Law
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 2, s. 25-31, przypisy
Keyword
Zwalczanie dyskryminacji, Wiek emerytalny, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny
Discrimination prohibition, Retirement age, Judgement of Constitutional Tribunal, Constitutional Court
Note
streszcz., summ.
Company
Trybunał Konstytucyjny
Abstract
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r., P 10/07 uznano niekonstytucyjność przepisu pozbawiającego mężczyzn posiadających długi staż ubezpieczeniowy prawa do wcześniejszej emerytury na takich samych zasadach jak kobiety. Orzeczenie to potwierdziło jedynie zakaz dyskryminacji ze względu na płeć i konieczność respektowania w polskim prawie emerytalnym jednolitych zasad dla wszystkich ubezpieczonych. Wprawdzie ustawodawca ma rok na wprowadzenie niezbędnych zmian w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ale mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat i mają co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy, mogą już teraz skutecznie się ubiegać o to świadczenie w postępowaniu sądowym. Autor, kierując się zasadą prymatu konstytucji, prezentuje pogląd, że do czasu definitywnego wyeliminowania z systemu prawnego niekonstytucyjnego przepisu ocena wyrażona przez Trybunał Konstytucyjny nie może być uznana za obojętną w toku sądowego stosowania prawa i powinna skutkować przyznaniem tej kategorii dyskryminowanych mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury. (abstrakt oryginalny)

The Constitutional Tribunal decided that the Pensionary Act of 1998 included regulations which discriminated men of their right to earlier retirement pension. The article contains the analysis of this important judgment. The author also shows how nowadays in Poland courts of labour and social insurance should decide about this kind of rights. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu