BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Procesy biznesowe w strukturze działalności gospodarczej
Business Processes in the Structure of Economic Activities
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 736, s. 5-17, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Działalność gospodarcza, Procesy gospodarcze, Procesy organizacyjne, Nauki o zarządzaniu
Enterprise management, Business activity, Economic process, Organisational processes, Management sciences
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane definicje procesów, które można uznać za najbardziej typowe dla nauki o zarządzaniu. Przeanalizowano podstawowe kwalifikacje procesów biznesowych w przedsiębiorstwie oraz opisano ich istotę, funkcję i miejsce w operacjach biznesowych.

In this article, the author presents selected definitions of processes that are the most representative in management science. The author discusses the basic classifications of business processes in enterprises and describes the essence, function, and place of business processes in the operations of businesses. He presents the assumptions and procedures for identifying business processes in enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adair Ch., Murray B. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, WNT, Warszawa.
 2. Bratnicki M. [2000], Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 3. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Grajewski P. [2003], Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń.
 5. Hammer M. [1999], Reinżynieria i jej następstwa -jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie, PWN, Warszawa.
 6. Horton S. [2002], The Competency Movement [w:] Competency Management in the Public Sector, red. S. Horton, IOS Press.
 7. Kanter R.M. [1997], On the Frontiers of Managers, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Krzyżanowski L.J. [1999], O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, PWN, Warszawa.
 9. Mangenelli P., Klein M. [1998], Reengineering, PWE, Warszawa.
 10. Meyer T., Semark P. [1996], A Framework for the Use of Competencies for Achieving Competitive Advantage, „African Journal of Business Management", vol. 27, nr 4.
 11. Mikołąjczyk Z. [2004|, Metody i techniki organizacji i zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu) [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. 2, SGH, Warszawa.
 12. Nowe metody organizacji i zarządzania [1998], red. Z. Martyniak, AE w Krakowie, Kraków.
 13. Olszewska K. [2004], Organizacja zorientowana na procesy - ujęcie modelowe [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. l, SGH, Warszawa.
 14. Pszczołowski T. [1978], Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa..
 15. Peppard J., Rowland P. [1997], Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa.
 16. Steinmann H., Schreögg G. [2001], Zarządzanie, podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 17. Sułkowski Ł., Status poznawczy zarządzania procesowego [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. l, SGH, Warszawa.
 18. Szyjewski Z. [1999], Automatyzacja procesów biznesowych - terminologia i klasyfikacja, „Informatyka", nr 1.
 19. Trocki M. [1977], Metody drzewa celów [w:] Nowe techniki organizatorskie, red. M. Stępowski, PWN, Warszawa.
 20. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 21. Wach K. [2004], Zarządzania procesami w wybranych koncepcjach zarządzania [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. l, SGH, Warszawa.
 22. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody [2000], red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Palcet, Warszawa.
 23. Zimniewicz K. [2003], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu