BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchelt Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych
The methodical aspects of designing personnel strategy in medical service sector units
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 43-58, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia personalna, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna
Human Resources Management (HRM), Personnal strategy, Health care protection, Health care
Abstract
Zmiany, jakie mają miejsce w polskim systemie opieki zdrowotnej wymuszają na podmiotach działających na rynku usług medycznych adaptację nowych metod zarządzania. Stąd za cel przewodni niniejszego artykułu przyjęto opracowanie zestawu wskazówek metodycznych dotyczących projektowania strategii personalnej jednostek sektora usług medycznych. Cel ten został zrealizowany w podziale na poszczególne etapy procesu strategicznego zarządzania personelem, a mianowicie: wyznaczenie strategicznego celu zarządzania personelem, analiza strategiczna, formułowanie strategii, wdrożenie, realizacja i kontrola strategii. (abstrakt oryginalny)

Changes taking place in the Polish health care system force a need for entities operating on the medical service market to adapt new management methods. Thus, the guiding objective of this article is the development of a set of methodological indicators for the design of personnel strategies in medical service sector entities. This target was achieved by subdivision into individual phases of the strategic personnel management process, specifically: identifying the strategic aim of personnel management, strategic analysis, implementation, and strategy monitoring. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartowiak G. (2004), Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Beliczyński J. (1994), Analiza SWOT jako narzędzie formułowania strategii, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 430.
 3. Brewster Ch. (2003), Międzynarodowe i porównawcze zzl, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 4. Buchelt-Nawara B. (2006), Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - szpitalach - w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [http://www.malopolskie.pl/Pliki/2007/RaportUM_2.pdf], Kraków.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Juchnowicz M., red. (2002), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa. Kafel T. (2000), Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534.
 7. Krupski R. red. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 8. Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 9. Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 10. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, AE w Krakowie, Kraków.
 12. Oblój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Pocztowski A., Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 14. Pocztowski A., Purgał-Popiela J. (2004), Controlling personalny [w:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Pocztowski A. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Wiśniewski Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI w., Wydawnictwo UMK, Toruń.
 16. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 17. Pocztowski A. (2001), Źródło przewagi. O potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, „Personel", 1-15 listopada.
 18. Porter M. ( 1994), Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 19. Schuler R.S., Jackson S.E (2000), SHRM and Its Link With The Organization [in:] Storey J. (ed.), Human Resource Management: A Critical Text, International Thomson, London.
 20. Żurek M. (2001), Problem badania otoczenia w różnych szkołach ekonomii [w:]: Matczewski A. (red.), Problemy współczesnego zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu