BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębniewska Maria, Skorwider Jarosław
Title
Instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw wykorzystywane przez gminy
Supporting instruments of local governments applicable to microenterprises development
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 29-34
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Instrumenty polityki gospodarczej, Instrumenty finansowe, Usługi konsultingowe
Enterprise development, Micro-enterprise, Economic policy instrument, Financial instruments, Consulting services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z uwagi na ograniczoność środków finansowych w budżetach gmin należy dążyć do tworzenia funduszy międzygminnych, wykorzystując do tego celu istniejące już związki jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się promocją poszczególnych subregionów. Sukces małego biznesu jest maszyną rozwoju gospodarczego danego terenu, w związku z tym władze gmin muszą aktywniej i w sposób bardziej kompleksowy wykorzystywać dostępne im instrumenty wsparcia. (abstrakt oryginalny)

Microenterprises are basic sources of income and employment for considerable part of people in Poland. Therefore local authorities should pay great attention to the microenterprises development. Analyses have shown that supporting Instruments applicable in recent years, such as tax reduction and the development of local infrastructure, are insufficient and most of local governments do not have the microenterprise development strategy. Authors indicate that local authorities should focus on other supporting Instruments, especially organizational, promoting and counselling Instruments in cooperation with associations for economic development and should increase their financial engagement in the development of local loan funds and guarantee funds for microenterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2006.
 2. Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym-studium przypadków, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 9-10.
 3. Citkowski M., Czynniki i bariery rozwoju mikroprzedsiębiorstw, [w:] B. Plawgo (red.), Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, WSAP, Białystok 2005, s. 488-495.
 4. Dane dotyczące liczby przedsiębiorstw pochodzą z Banku Danych Regionalnych GUS za lata 2002-2005.
 5. Dziemianowicz W., M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa 2000, s. 8.
 6. Grabowski M., B. Piasecki, A. Rogut, A. Sybirska, Usługi wspierające mikroprzedsiębiorstwa, matę przedsiębiorstwa i samozatrudnionych - raport końcowy dla PARP, Global Partners Ltd., Warszawa 2003, s. 15.
 7. Ignasiak-Szulc A., Wspieranie małych i średnich przedsiębiorców przez samorząd terytorialny, [w:] W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 317-324.
 8. Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2005-2006, Olsztyn, maj 2005, s. 10.
 9. Sudolska A., Ocena instrumentów wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer (red.), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 118.
 10. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 193-208.
 11. Ziółkowski M., M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] H, Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2003, s. 55.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu