BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia
Title
Gmina jako strona postępowania o podział nieruchomości
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 9, s. 34-48
Keyword
Nieruchomości, Gmina, Zarządzanie nieruchomościami
Real estate, District, Real estate management
Abstract
W artykule zaprezentowano przesłanki postępowania administracyjnego w sprawach podziałów nieruchomości. Przedstawiono problematykę podziału nieruchomości rozpatrywanej z punktu widzenia gminy jako strony postępowania administracyjnego. Scharakteryzowano sytuację prawną gminy w toku postępowania o podział nieruchomości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Adamiak: Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach samorządu terytorialnego, „Poradnik Samorządowy" 1993/94, nr 2, s. 141.
 2. G. Bieniek, (w:) G. Bieniek, St. Rudnicki: Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 435.
 3. J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 118.
 4. W. Chrościelewski: Gmina jako strona postępowania administracyjnego – konsekwencje prawne uchylenia art. 27a k.p.a., „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4, s. 22 i nast.
 5. J. Frąckowiak: Osobowość prawna gminy, (w:) Ustrój i funkcje samorządu terytorialnego, pod red. H. Rota, Prawo CCXIX, Wrocław 1993, ss. 129-140.
 6. L. Klat: Gmina jako strona w postępowaniu administracyjnym, „Monitor Prawniczy" 1993, nr 6, ss. 166-170.
 7. L. Klat-Werte-ecka: Samodzielność gminy w sferze podejmowania uchwał - wybrane zagadnienia, „Edukacja Prawnicza" 1994, nr 8, ss. 181-184.
 8. W. Miemiec, M. Miemiec: Podmiotowość publicznoprawna gminy, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 19 i nast.
 9. W. Miemiec: Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005, ss. 32-38.
 10. S. Prutis: Zasady reprezentacji komunalnych osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr l, s. 63.
 11. W. Siedlecki: Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977, s. 153.
 12. I. Skrzydło-Niżnik: Z problematyki prawnej ochrony interesów gmin w Polsce, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 1-2, s. 73.
 13. R. Szczepaniak: W kwestii cywilnoprawnej reprezentacji gminy, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 7-8, ss. 118-130.
 14. M. Szewczyk: Podmiotowość prawna gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 3, s. 45.
 15. J.P. Tarno: Status prawny jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym, „Państwo i Prawo" 2006, z. 2, s. 15.
 16. A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy - zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002.
 17. J. Znamiec: Gmina jako strona jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1994, z. 6, s. 50.
 18. L. Żukowski: Kolegia odwoławcze (uwagi w sprawie ustroju i funkcjonowania), „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 1-2, s. 37.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu