BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkowski Stanisław
Title
Kierunki zmian zasad transferu gospodarstw rolnych w systemie rent strukturalnych PROW 2007-2013
The Changes of Farms Transfer Rules in the Early Retirement Pensions Scheme PROW 2007-2013
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 383-389, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Fundusze strukturalne, Polityka rolna
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Structural funds, Agricultural policy
Note
summ.
Abstract
Omówiono cele instrumentu rolniczych rent strukturalnych oraz zasady obrotu gospodarstwami rolnymi.

Early retirement pensions scheme is one of the most important mean of agrarian structure shaping in Polish agriculture. In last time, in connection with new planning period of EU were elaborated new assumptions of early retirement pensions scheme for farmers for 2007-2013. It has caused a need to conduct an analyses of proposed mechanisms, especially defined aims of early retirement pensions scheme. The purpose of the paper is the assessment of the structural aims realization by the new mechanism of early retirement pensions scheme. The researches with using functional analyses method was conducted on the basis of Polish and Common legal acts concerning the early retirement pensions scheme. It is possible to conclude from the analyse, that the new scheme of early retirement pension, which ought to be adopted for 2007-2013, could decrease the possibility of structural purposes realization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Budzinowski R. 2002: Przekazanie gospodarstwa rolnego w świetle ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie. [W:] R. Budzianowski (red.). Prawo i administracja, t. 1. Wyższa Szkoła Biznesu. Pila, ss. 157-166.
 2. Budzinowski R. 2004: Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną w praktyce notarialnej. Rejent, nr 10, s. 46-73.
 3. Informacja tygodniowa o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2007: PROWinki. nr II (92), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s. 2.
 4. Paszkowski S. 2004: Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozpr. Nauk., z. 345.
 5. Paszkowski S. 2006a: Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Paszkowski S. 2006b: Oddziaływanie systemu rolniczych rent strukturalnych na polskie rolnictwo. Referat na seminarium eksperckie "Kierunki zmian w rentach strukturalnych na lata 2007-2013", odbyte w dniu 30 stycznia 2006 r. w MRiRW, Warszawa.
 7. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (wersja z sierpnia i listopada 2003 r.). 2003: MRiRW, Warszawa [www.min- rol.gov.pl Fundusze strukturalne. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich].
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW, Warszawa.
 9. Runowicz A. 1984: Renta gruntowa. [W:] Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa, s. 638-639.
 10. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji. Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427. Ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw do dnia składania artykułu w Redakcji.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia. Dz.Urz. WE L 160, z 26.06.1999, z późn. zm., s. 80.
 13. Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cele stawiane wcześniejszym emeryturom rolniczym uległy istotnym modyfikacjom. Dz.Urz. WE L 277, z 21.10.2005, s. 1.
 14. Rozporządzenie RM z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. 2004, Nr 114, poz. 1191, z późn. zm.
 15. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem ROMOJU Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu