BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spiak Jan
Title
Procesy dostosowawcze gospodarstw Wielkoobszarowych na Dolnym Śląsku do uwarunkowań rynkowych po integracji z UE
Accomodation Process of Large-Agrarian Farms in Lower Silesia to Market Conditions after the EU Expansion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 449-453, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Restrukturyzacja dostosowawcza
Agriculture, Arable farm, Arable farm management, Adjustment restructuring
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Przeprowadzono analizę porównawczą trzech gospodarstw wielkoobszarowych o różnych kierunkach produkcji, położonych w województwie dolnośląskim. Przedmiotem analizy była ocena: wyposażenia i produktywności zasobów, zmian struktury produkcji oraz efektów ekonomicznych działalności gospodarstw w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. (skróc. oryg. streszcz.)

A comparative analysis of three large-area f arms in Lower Silesian voivodship has been made. The object of the analysis was to evaluate the equipment and resources productivity, changes in production structures as well as economic effects of farms activity before and after the accession of Poland to the EU. Changes that adjusted large-area farms to the increase of competition on the market, consisted mainly in simplification of vegetable production and increase in fed cattle breeding. Economic results obtained by the farms were on the highest level in the year of the EU expansion, as a result of beneficial prices and good weather conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baum R., Wielicki W. 2005: Przewidywane scenariusze rozwoju wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. [W:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich pod red. Kłodzińskiego M. i Dzuna W, Warszawa, s. 162-173.
  2. Boltromiuk A. 2005: Wizja zrównoważonego rozwoju polskiej wsi unijnej i postindustrialnego rolnictwa w perspektywie 2025. Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 163-168.
  3. Gucewicz W., Zdzieborska M. 2005: Wielkoobszarowe polskie gospodarstwa rolne po integracji z UE. Rolnik Dzierżawca nr 11, s. 5-8.
  4. Runowski H. 2005: Systemy rolnictwa w scenariuszu przyszłości. [W:]: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Pod red. Wiklina J. Fundusz Współpracy, Warszawa, s.159-161.
  5. Rynek Rolny 2005: Koniunktura w rolnictwie, grudzień 2005.
  6. Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. SGH, Warszawa, s.353-361.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu