BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojny Jacek
Title
Analiza komparatywna produkcji zwierzęcej w krajach UE
Comparative Analysis of Agricultural Animal Production in UE
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 470-475, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Hodowla zwierząt, Przemysł mięsny, Analiza wielowymiarowa, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Agriculture, Agricultural production, Animal husbandry, Meat industry, Multi-dimensional analysis, Multi-dimensional comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Dokonano wielocechowego porównania rolniczej produkcji zwierzęcej w UE. Analizę oparto zarówno na bezwzględnych, jak i na względnych wskaźnikach wytwórczości sektorów rolniczych badanych krajów. Agregowane indeksy produkcyjne wykorzystano do typologii obiektów. (oryg. streszcz.)

The study addresses a problem of the multi attribute comparison of the agricultural animal production in UE. The analysis was based both, on absolute as well as on relative indicators of the agricultural animal production of countries considered. Aggregated production indexes were used for objects' typology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. BorysT. 1984: Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 284, SERIA: Monografie i opracowania nr 23.
  2. Cieślak M. 1976: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa.
  3. Grabiński T. 1984: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. SERIA specjalna: Monografie, nr 61, Kraków.
  4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
  5. Kukuła K. 1996: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
  6. Kukula K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
  7. Nowak E. 1985: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 292, SERIA: Monografie i opracowania, nr 29.
  8. Strahl D. 1990: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa.
  9. Strojny J. 2005: Opóźnienie rozwojowe infrastruktury transportowej Polski w relacji do zachodnioeuropejskich krajów UE. Wiadomości Statystyczne, 7, str. 60-74.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu