BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta
Title
Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności
Agricultural Property Agency after 15 Years of Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 476-480, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Prawo rolne
Agriculture, Agricultural policy, Agriculture law
Note
summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Przedstawiono ewolucję zakresu głównych zadań Agencji Nieruchomości Rolnych. W dalszej części omówiono formy zagospodarowania mienia z Zasobu WRSP i dane statystyczne w tym zakresie, a następnie główne problemy z jakimi styka się obecnie Agencja. Wynikają one przede wszystkim z braku odpowiednich przepisów prawnych.

Agricultural Property Agency of the State Treasury (currently: Agricultural Property Agency) has been existing from more than 15 years. The paper presents evolution of its main tasks. At the beginning the Agency activities concentrated on taking over and privatisation of state owned agricultural property. Than the scope of its activities has been widen with duties specified in separate legal regulations, particularly in the Act of 11th April 2003 on the Formation of Agricultural System. The further part of the paper presents also form of disposal of assets of Stock of the Agricultural Property of the State Treasury, related statistic data and than main practical problems encountered by Agency. They result mainly from the lack of proper legal regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Agencja Nieruchomości Rolnych. 2006: Raport z działalności za rok 2005 [www.anr.gov.pl].
  2. Lichorowicz A. 2005: W kwestii modelu prawnego instytucji kształtujących struktury gruntowe w rolnictwie (studium prawno-porównawczo). Studia Iuridica Agraria t. 5, str. 137-140.
  3. Petryna F. 2002: Uprawnienia byłych właścicieli. Agroprzemiany nr 9, str. 8-9.
  4. Prutis S. 2005: Kształtowanie ustroju rolnego - potrzeba nowej regulacji ustawowej. Studia Iuridica Agraria t. 5, str. 171-174.
  5. Rudnicki H. 1995: Gospodarka ziemią rolniczą w Polsce. Lublin, str. 56-60.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu