BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Monika
Title
Obligatoryjne minimalne standardy dla gospodarstw rolnych w staraniach o unijne fundusze strukturalne w okresie budżetowania 2004-2006
The Obligatory Minimum Standards for Homesteads in Relation to Strivings at EU Structural Funds Within the Years of 2004-2006
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 169-185, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Keyword
Gospodarstwa rolne, Fundusze strukturalne, Hodowla zwierząt
Arable farm, Structural funds, Animal husbandry
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie barier związanych ze spełnieniem pełnych minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie, będących podstawowym kryterium otrzymania wsparcia finansowego w ramach wybranych działań SPO ROL. Konfrontacja obaw, wątpliwości i strachu rolników przed konkurencją na międzynarodowym rynku rolnym z obowiązkiem spełnienia obligatoryjnych minimalnych standardów dla gospodarstw rolnych, wyobrażanych jako niemożliwe do spełnienia dla większości z nich, wypada niezwykle interesująco. Pogłębiająca się wiedza i świadomość implikuje jednak rosnącą liczbę wniosków o dofinansowanie. Zakres czasowy opracowania pokrywa okres wdrażania w Polsce funduszy strukturalnych dla lat 2004-2006, natomiast zasięg terytorialny obejmuje cały kraj, W kolejnych podpunktach niniejszej pracy przedstawione zostały następujące aspekty obligatoryjnych standardów minimalnych: geneza, przyczyny i cel ich wdrażania oraz charakterystyka, znaczenie funduszy strukturalnych jako instrumentu ich wdrażania, kształt i struktura standardów oraz bariery ich implementacji. (fragment artykułu)

The obligatory minimal standards in hygiene, environment protection and conditions for animals in homesteads are one of the instrument of Common Agriculture Policy implementing for the purpose of retransfer of flow surplus from agriculture. A fulfillment of objective standards is obligatory for all homesteads. The author presents issue of obligatory of full minimal standards related to structural funds for agricultural in 2004-2006. Short experience of Poland in UE shows, that implementation of full minimal standards encounters some difficulties. The author analyses those difficulties and presents examples of standards for homesteads, trying to summaries the matter and the functionality of standards in practice and reality of Polish agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 2. http://www.odr.net.pl
 3. Kisiel P. W., Audyt Funduszy Unijnych, InfoAudit sp. z o.o., Warszawa 2005.
 4. Najważniejsze wymagania w zakresie warunków utrzymania bydła i ochrony środowiska, Wyd. Wielkopolskie Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego, Poznań 2005.
 5. Narodowy plan rozwoju 2004-2006, Rada Ministrów, Warszawa 2003.
 6. Oświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwie, Załącznik obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie w ramach Działania l.l „Inwestycje w gospodarstwach rolnych" SPO ROL. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (DzU z 2003 r. nr 168, poz. 1643).
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia l czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (DzU z 2001 r. nr 60, poz. 616 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych (DzU z 2004 r. nr 188 z poz. 1946).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu za źródeł rolniczych (DzU z 2003 r. nr 4, poz. 44).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (DzU z 2003 r. nr 177, poz. 1736).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU z 2004 r. nr 257, poz. 2573).
 13. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (DzU z 2003 r. nr 167, poz. 1629 z późn. zm.).
 14. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 15. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
 16. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (DzU z 2004 r. nr 69, poz. 625).
 17. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin uprawnych (DzU z 2004 r. nr 11, poz. 94 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (DzU z 2002 r. nr 207, poz. 1762 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (DzU z 2000 r. nr 89, poz. 991, z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 1995 r. nr 16, poz. 78). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych", pkt. 16.4, wersja SPO 1.2-02, 2005.
 24. Woś A., Niedoskonałości rynków i ekonomika organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii rolniczych, „Wieś i Rolnictwo", 3/2000 (108).
 25. Zegar J. S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERiGŻ, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu