BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowicz Michał
Title
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka inwestycyjnego akcji
Correlation between Discriminant Function Values and Investment Risk Measures - Verification of the Hypothesis
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 140-157, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Ryzyko inwestycyjne, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metody prognozowania
Discriminant analysis, Investment risk, Estimation of enterprises financial condition, Forecasting methods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników weryfikacji hipotezy o korelacji pomiędzy wartością funkcji dyskryminacyjnej a ryzykiem inwestycyjnym, jak również prezentacja wyników weryfikacji polskich modeli skonstruowanych przy użyciu analizy dyskryminacyjnej, wyników szacowanych na podstawie danych polskich przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2002. (fragment artykułu)

Ever since mid-1990s attempts have been made in Poland to develop a discrimination analysis model based on data from Polish businesses. This article presents the newest discriminant functions and verifies them empirically based on data from companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 1998 and 2001. This analysis indicates a high ratio of correct assignments of the discriminant functions (above 85%). The article then moves on to presenting the results of a correlation analysis between discriminant function values and investment risk measures. These results indicate that there may be a negative correlation between discriminant function values and standard deviation values or the Beta factor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Altman E. I., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of the corporate bankruptcy, „Journal of Finance", 4, September 1968.
 3. Appenzeller D., Szarzeć K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek terminowy", 1/2004.
 4. Gajdka J., Stos D. Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, w: Zarządzanie finansami, klasyczne metody-nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 5. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 6. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 7. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji", 6/2004.
 8. Hoc R., Kłopoty z Altmanem, „Gazeta Bankowa", 43/1994.
 9. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość", 5/2001.
 10. Jagiełło R., Zastosowanie metody analizy dyskryminacyjnej przy ocenie ryzyka kredytowego, w: Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001.
 11. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 12. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 13. Rogowski W. K., Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, „Bank i Kredyt", 6/1999.
 14. Rutkowska J., Możliwości zastosowania polskich modeli dyskryminacyjnych w sygnalizowaniu sytuacji kryzysowych przedsiębiorstw, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 2; Finanse przedsiębiorstwa, red. Z. Dresler, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 15. Stasiewski T., Z-score- indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, „Rachunkowość", 12/1996.
 16. Zarzecki D., Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem, w: Zarządzanie finansami, klasyczne metody - nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu