BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mongiało Dariusz
Title
Możliwości zastosowania wybranych teorii handlu międzynarodowego dla wyjaśnienia rozwoju wymiany usługami
Possibilities of the Application of the Selected Theories of International Trade to Explain the Services Trade Development
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 11-12, s. 34-46, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Handel międzynarodowy, Teoria handlu międzynarodowego, Usługi, Międzynarodowa wymiana usług
International trade, International trade theory, Services, International trade in services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo wzrostu roli usług w światowej gospodarce międzynarodowy obrót usługami jest stosunkowo słabo zbadany zarówno w literaturze zagranicznej, jak i krajowej. Wykorzystując istniejące teorie handlu międzynarodowego autor artykułu przedstawia możliwe wyjaśnienia dotyczące przyczyn powstania, kierunków i kształtu obrotu usługami. Ze względu na kompleksowy charakter tematyki, której omówienie wykracza poza ramy artykułu, konieczne było dokonanie selekcji i zaprezentowanie jedynie wybranych najważniejszych teorii handlu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

Despite the increasing role of services in the world economy, the theory of international trade in services is a field which is relatively weak explored both in foreign as well in Polish literature. In this article, I describe the ways how to explain the model of trade in services using the existing theories of international trade. Due to the complex nature of this issue, whose analysis extends beyond the framework of the article, it was necessary to make a selection and present only some key theories of international trade. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barth D. (1999), The Prospect of International Trade in Services, Friedrich Ebert Foundation, Bonn.
 2. Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Deardorff A.V. (1985), Comparative Advantage and International Trade and Investment in Services, w: R.M. Stern (red.), Trade and investment in services: Canada/US perspectives, Ontario Economic Council, Toronto.
 4. European Communities (2003), European Business, Facts and Figures. Fart I, Brussels, Luxembourg.
 5. Feketekuty G. (1988), International Trade in Services. An Overview and Blueprint for Negotiations, The American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C.
 6. FiztGerald J., Knipper I. (1993), Distribution, w: P. Buigues, F Ilzkovitz, J.-F. Lebrun, A. Sapir (red.), Social Europe. Market services and European Integration. The challenges for the 1990s, "European Economy. Reports and Studies", No. 3, European Commission, Brussels-Luxembourg.
 7. Hindley B., Smith A. (1984), Comparative advantage and trade in services, "World Economy", Vol. 7, s. 369-390.
 8. Kierzkowski H. (1984), Services in the development process and theory of international trade, "Discussion Paper", No. 8405, The Graduate Institute of International Studies, Genewa.
 9. Kłosiński K., Mongiało D. (2005), Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, "Wiadomości Statystyczne", nr 12, s. 90-101.
 10. Krajewska A. (2005), Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie, w: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Krugman P., Obstfeld M. (1997), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. McGowan F. (1993), Air transport w P. Buigues., F. Ilzkovitz, J-F Lebrun, A. Sapir, European Economy, Social Europe. Market services and European Integration. The challenges for the 1990s., "European Economy. Reports and Studies", No. 3, European Commission, Brussels-Luxembourg.
 13. Meersman H., Van der Voorde E. (1995), Struktury własnościowe w sektorze transportowym. Wzajemne oddziaływanie rynku, rządu i własności w: W. Januszkiewicz (red.), Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu, SGH, Warszawa.
 14. Misala J. (2003), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 15. Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizm funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Mongiało D. (2000), Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr l, s. 81-97.
 17. Mongiało D. (2004), Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, "Ekonomia", nr 15, s. 113-128.
 18. Mongiało D. (2007a), Czynniki wpływające na strukturę rynku usług, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 85-99.
 19. Mongiało D. (2007b), Pojęcie usługi we współczesnej myśli ekonomicznej, "Studia Ekonomiczne", nr 1-2, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 20. Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London.
 21. Richardson J. (1987), A Sub-Sectoral Approach to Services' Trade Theory w: O. Giarini (red.), The Emerging Service Economy, Pergamon Press, Oxford, New York.
 22. Rymarczyk J. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 23. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Sampson G.P., Snape R.H. (1985), Identifying the issues in trade in sendces, "The World Economy", Vol. 8, s. 171-182.
 25. Sapir A., Lutz E. (1981), Trade in Services: Economic Determinants and Development-Related Issues, "Staff Working Paper", sierpień, The World Bank, Washington, D.C.
 26. Sleuwaegen L. (1993), Road haulage w: P Buigues., F. Ilzkovitz, J-F Lebrun, A. Sapir, European Economy. Social Europe. Market services and European Integration. The challenges for the 1990s, "European Economy. Reports and Studies", No. 3, European Commission, Brussels-Luxembourg.
 27. Snape R.H. (1990), Principles in trade in services, w: P. Messerlin, K.P. Sauvant (red.), The Urugway Round. Services in the world economy, The World Bank, United Nations Centre on Transnational Corporation, Washington, D.C.
 28. Stern R.M., Hoekman B.M. (1987), Issues and Data Needs for GATT Negotiations on Services, "The World Economy", Vol. 10, s. 39-60.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu