BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Łukasz
Title
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego
Dilemmas of Human Capital Measurement
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2006, nr 4, s. 25-35, bibliogr. 14 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rachunkowość zasobów ludzkich, Metody pomiarowe
Human capital, Human Resources Management (HRM), Human Resources Accounting (HRA), Measuring methods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie dylematów związanych z pomiarem kapitału ludzkiego. Problemem w omawianym zagadnieniu może być właściwy dobór przedmiotu i metod pomiaru oraz interpretacja wyników pomiaru. W konkluzji autor wskazał na konieczność ujednolicenia założeń pomiaru kapitału ludzkiego.

This article aims to highlight key issues and dilemmas connected with the measurement of human capital. People - unlike other organizational assets - are characterized by high mobility, diversity, changeability and subjectivity. That is why, although the importance of human capital is widely recognized, the process of its measurement causes numerous problems, both of methodological and practical nature. First of all a problem of what should really be measured is discussed. The idea of “human capital measurement” is not a coherent one and covers whole range of approaches from measuring human capital value as assets, correlation of HR best practices with company's results or value, to return on investment in human capital or effectiveness of human capital management. Short description of these different approaches and specific problems of measurement constitute the next part of the article. The last part of the article focuses on the issue of measurement results' interpretation. Among others the problems of credibility, objectivity, accuracy, trends and benchmarking are emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becker B.E., Huselid M.A., Pickus P.S., Spratt M.F., HR as a source of shareholder value; "Human Resources Management Journal" 1997, Vol 31(1).
 2. Becker B.E., M.A. Huselid, Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Dobija D., Rachunkowość zasobów ludzkich, w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003.
 4. Felker K., Woźniakowski A., Zwiększanie wartości firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki, w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003.
 5. Figurska A., Zieliński A., Zarządzanie wskaźnikami efektywności w HR, w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003.
 6. Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 7. Huselid M.A., Becker B.E., The Strategic Impact of High Performance Work Systems, Working Paper, School of Management and Labor Relations, Rutgers University, 1995.
 8. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę. Wartość pracy i kompetencji, Difin, Warszawa 2006 (w druku).
 9. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 10. Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S., Purcell J., HR Policy and Performance: An Occupational Analysis, "IIRA HRM Study Group Working Papers in Human Resource Management" 2004, No.2.
 11. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa, 2005.
 12. Mayo A., The Human Value of the Enterprise. Valuing People as Assets - Monitoring, Measuring, Managing, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 13. Pfeffer J., Pitfalls on the Road to Measurement: The Dangerous Liaison of Human Resources with the Ideas of Accounting and Finance", "Human Resources Management" 1997, Nr 36.
 14. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, w: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu