BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicki Ludwik
Title
Regionalne zróżnicowanie stosowania nasion kwalifikowanych w Polsce w latach 1995-2006
Spatial Differentiation of Certified Seed Using in Poland in 1995-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 537-541, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Środki produkcji
Agriculture, Agricultural production, Means of production
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany w poziomie zużycia nasion kwalifikowanych i analizę zróżnicowania regionalnego w tym zakresie. Analizą objęto okres 1995-2006. Stwierdzono, że zużycie materiału kwalifikowanego w polskim rolnictwie maleje, a okres wymiany wydłuża się nawet do ponad 10 lat.

The aim if this paper is analysis of inputs of certified seeds using and its spatial differentiation in Poland in period ¡995-2006. It was discovered that inputs of certified seeds falls year by year, and the exchange period becoming longer, even over 10 years. It is a reverse direction than about inputs of artificial fertilizers using was observed. Additionally it was state that spatial differentiation of certified seed using is significant. In east and south-east regions of Poland two-three times less of certified seeds were used than in west and north parts. At the moment when analysis was done mineral fertilities using was most important of inputs in Polish agriculture, with much higher dynamics than certified seed using. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Cholewa R. 1975: Rola bodźców ekonomicznych w gospodarce nasiennej w Polsce. Rozprawa doktorska. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW. Warszawa.
 2. Duczmal K. 2000: Rozważania o krajowym przemyśle nasiennym. [W:] Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy. KI-'GiHR WNRLiW PAN -SGGW - IHAR materiału konferencyjne.
 3. Kalinowska-Zdun M. 1997: Zmiany technologiczne i ich konsekwencje w uprawie roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 439. ss.261-266.
 4. Krzyniuski J., Laudański Z. 1997: Postęp biologiczny i technologiczny a plony zbóż w latach 1966-1995. Zeszyły Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 439. ss.l 1-18.
 5. Michna W. 1998: Struktury przestrzenne rolnictwa i regionalizacja polityki rolnej. [W:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji ustrojowej (red. A. Woś). IERiGŻ, Warszawa.
 6. Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola nr S3 -suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Wieki L. 2001a: Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - znaczenie tempo, formy kreowania i upowszechniania. [W:| Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską (red. B. Klepaeki). Wydawnictwo Wieś Jutra. Warszawa..
 8. Wieki L. 200lb: Regionalne zróżnicowanie stosowania kwalifikatów i nawożenia mineralnego a poziom plonowania. Roczniki Naukowe SERiA. t. 3, z.5, ss. 195-200.
 9. Wieki L., Dudek II. 2005: Wpływ podstawowych nakładów plonotwórezych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, tom 92 z. 1 str. 30-41.
 10. Woś A. 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Woś A. 1998: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu