BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewodzic Tomasz
Title
Przyczyny ograniczania i zaniechania produkcji rolniczej w wybranych gminach woj. Świętokrzyskiego
Reasons for Reducing and Abandoning Agricultural Production in Selected Districts of the Świętokrzyskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 547-552, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Agricultural production, Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
summ.
Abstract
Wykazano główne przyczyny ograniczania lub zaniechania produkcji rolniczej w gospodarstwach rolniczych na terenie województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzone rozważania wsparte badaniami ankietowymi potwierdzają konieczność traktowania gospodarstw rolniczych w południowo-wschodniej Polsce jako gospodarstw socjalnych. (skróc. oryg. streszcz.)

The aim of the article was to show main causes of reducing or abandoning agricultural production in agricultural holding in the świętokrzyskie province. The discussion supported by survey studies confirm the necessity of treating agricultural holdings in the south-eastern Poland as social farms. The process of European integration and possibility of using Common Agricultural Policy instruments necessitate transformations in these holdings, but a majority of them will continue their hitherto fulfilled functions, i.e. self provision, capital investment and social security. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hunek T. 2001 : Rolnictwo w procesie formowania się nowego ładu społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. I. Bukraby-Rylskiej i A. Rosnera (red.), IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Zgliński W. 2005: Sektor rolnictwa socjalnego i chłopskiego rolnictwa drobnotowarowego. [W:] Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej. A. Stasiak, R. Hor odyński (red.), tom CXV. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 111- 115.
  3. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu