BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Przemysław
Title
Model wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych
Consumer's grocery store choice model
Source
Marketing i Rynek, 2008, nr 4, s. 29-34
Keyword
Modele podejmowania decyzji, Artykuły spożywcze, Przemysł spożywczy, Decyzje konsumenckie
Decision-making models, Foodstuffs, Food industry, Consumer decision
Abstract
Zaproponowany w artykule model wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych stanowi formę odpowiedzi na zgłaszane przez praktykę gospodarczą zapotrzebowanie na narzędzia mogące służyć do wyjaśniania zachowań nabywców charakteryzujących się dużym skomplikowaniem. Literatura przedmiotu oraz praktycy często podkreślają konieczność analizowania zachowań konsumentów w powiązaniu z otoczeniem rynkowym, gdyż od jego uwarunkowań w znacznym stopniu zależą decyzje podejmowane przez konsumentów na rynku. Rosnąca wiedza firm handlu detalicznego na temat prawidłowości rządzących zachowaniami nabywców powinna być przez te firmy wykorzystywana w procesie tworzenia skutecznych sposobów oddziaływania na konsumentów. Rezultaty przeprowadzonych w artykule analiz stanowią jednocześnie kolejny głos w dyskusji na temat racjonalności zachowań konsumenta. (abstrakt oryginalny)

Consumer's grocery store choice model that is proposed by the author is a response to demand declared by firms for tools than may serve them in explaining very complicated consumer behavior. Theoreticians and practitioners often emphasize the need to analyze consumer behavior with reference to market environment because it is responsible for consumer market decisions in a considerable degree. Retailers' broadening knowledge of factors that rule consumer behavior should be used by retail firms in a process of creating successful and effective ways to influence consumers. The paper is also another comment in discussion on customers' rationality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, praca zbiór, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 294-304
  2. P. van Kenhove, K. De Wulf, Income and Time Pressure: A Person-Situation Grocery Retail Typology, „The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 2000, No. 2.
  3. K. Mazurek-Łopacinska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 35-55.
  4. K. Mazurek-Łopacinska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 233-234.
  5. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, praca zbiór, pod red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2004, s. 9.
  6. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 147-157.
  7. G. Światowy, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa 2006, s. 172.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu