BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matko Jolanta, Zandecka Izabella
Title
Zarządzanie projektem ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
ISO 9001:2000 Project Management in the Faculty of Commodity Science of Poznań University of Economics
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 207-222, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Zarządzanie jakością, Normy ISO 9001, Grupy projektowe
Higher education, Quality education, Quality management, ISO 9001, Project teams
Note
summ.
Abstract
W roku 2001 Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jako pierwsza w Polsce jednostka organizacyjna uczelni wyższych, uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Podstawowym cele wdrożenia systemu zarządzania jakością było zagwarantowanie wysokiego poziomu jakości kształcenia, a także spełnienie wymagań standardów międzynarodowych dotyczących SZJ dla zapewnienia jednoznacznego mechanizmu planowania jakości, określenie roli wszystkich aktywności wydziałowych (dydaktyka, administracja i badania naukowe) w realizacji celów wydziału oraz udrożnienie kanałów komunikacji. Zakres certyfikacji ISO 9001 na Wydziale Towaroznawstwa objął przygotowanie i realizację procesu dydaktycznego na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych. Koresponduje on z definicją klienta, którym jest student oraz słuchacz studiów doktoranckich i podyplomowych.

In 2001 the Faculty of Commodity Science of Poznań University of Economics got certificate ISO 9001:2000. The main goal of introducing of Quality Management System was to ensure the high level of education quality. The extent of Quality Management System (QMS) and the extent of certification at the same time was to prepare and realize didactic process in all types of studies (full-time, part-time, doctoral and postgraduate studies). In march 2004 the formal decision about introduction of QMS was made and the activities schedule was approved. The dean's plenipotentiary for QMS affairs and the special project team was appointed. Their tasks were almost everything connected with standard ISO 9001. In may 2001 the first review of QMS was made. During this inspection the level of being prepared to certification was assessed. The main goal of that and every next verification is to maintain and improve the system. In march 2002 the first control audit was carried out by a certifying organization, This allows to present the certified QMS together with all information concerning process of projecting, preparing documents, introducing, maintaining and developing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. American Productivity & Quality Center, Artur Andersen & Co.; Process Classification Framework.
  2. Hammer M., Beyond Reengineering, "Harper Collins Business", USA, 1998, s. 13.
  3. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation, "Harper Collins Business", USA, 1993, s. 35.
  4. Księga jakości Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wydanie 2, Poznań, kwiecień 2003 r.
  5. Łuczak J., Zarządzanie projektem ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa AE w Poznaniu, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu