BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina
Title
Formy interwencji na rynku kredytów rolniczych
The Forms of Intervention in Rural Credit Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 179-183, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Interwencjonizm państwa, Interwencjonizm w rolnictwie, Kredyt rolny, Rolnictwo
Cooperative banks, Government intervention, Interventionism in agriculture, Agricultural credit, Agriculture
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono główne formy interwencji na rynku kredytów rolniczych w Polsce w latach 90-tych. Stwierdzono, ze poziom interwencji i jej koszty są wysokie. Pełna identyfikacja form interwencji pozwala na oszacowanie jej rzeczywistych kosztów oraz różnorodnych efektów w celu określenia efektywności tej interwencji.

In Poland in nineties the scale of intervention in rural credit market was very high. The different kind of preferential credit, the state ownership of bank which grants credits to farmers and support for co-operative banks and state owned bank - BGŻ were the main forms of intervention. The financial cost of this intervention was very high. The distribution of the financial support between the three forms of intervention can be evaluated negatively. Only the cost of the financial support given to one bank - BGŻ- was higher than the support for the restructuring of the whole sector - agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Alińska A. (1999): Problem restrukturyzacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa nr 456.
  2. Besley T. J. (1998): How do market failures justify intervention in rural credit markets, International agricultural development. Edited by C.K. Eicher and J. M. Staatz, John Hopkins university Press, Baltimore and London.
  3. Daniłowska A. (1996): Kredyty preferencyjne dla gospodarstw indywidualnych w okresie przemian systemowych (1990-1994). Zeszyty naukowe SGGW nr 1/1995, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Daniłowska A. (2000): Stan i perspektywy bankowości spółdzielczej w Polsce. [W:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 865, Materiały na konferencje, naukową zorganizowaną przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 VII 2000 r., Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Dziawgo L. (1991): Kredytowanie rolnictwa w Republice Federalnej Niemiec. Bank i Kredyt nr 2.
  6. Bilansowe wyniki finansowe banków w 1999 r. Główny Urząd Statystyczny 2000.
  7. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 1999 r. Warszawa 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu