BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Tadeusz
Title
Polska transformacja a nurty liberalne
Transformation in Poland and Liberal Orientations
Source
Ekonomista, 2007, nr 6, s. 781-797, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Liberalizm społeczno-ekonomiczny, Ocena procesu transformacji, Sprawiedliwość społeczna, Polityka społeczna, Pełne zatrudnienie
Social and economic liberalism, Evaluation of the transformation process, Social justice, Social policy, Full employment
Note
summ., rez.
Abstract
Sukcesom transformacji w Polsce towarzyszą zjawiska negatywne. Wystąpiły one z większą intensywnością niż w innych krajach regionu. W perspektywie ekonomii porównawczej, współczesny polski ład społeczno-ekonomiczny cechują następujące zjawiska: 1) masowe i długotrwałe bezrobocie; 2) niska stopa zatrudnienia; 3) duży zakres ubóstwa; 4) wysoka liczba bezdomnych oraz niedożywionych dzieci; 5) duże i rosnące rozpiętości płac i dochodów rodzące niebezpieczeństwo oligarchizacji demokracji; 6) złe warunki pracy; 7) zanik związków zawodowych niemal nieistniejących w sektorze prywatnym; 8) kryzys państwa opiekuńczego; 9) prywatyzacyjna praktyka sprzeczna z wymogami dystrybutywnej sprawiedliwości. Ten ład społeczno-ekonomiczny jest rezultatem konserwatywnej, neoliberalnej polityki, która w Polsce jest całkowicie bezzasadnie utożsamiana z liberalizmem w ogóle. Artykuł poświecony jest próbie rewindykacji tych nurtów liberalnych, które są otwarte na problematykę pełnego zatrudnienia, socjalnego bezpieczeństwa, demokracji właścicielskiej, egalitaryzmu i dystrybutywnej sprawiedliwości. (abstrakt oryginalny)

The successes of economic transformation in Poland were accompanied by a series of negative phenomena which emerged with greater intensity than in any other country in Central Europe and in the European Union. In terms of comparative economics, the most important features of the present socio-economic order in Poland are the following: 1) massive and permanent unemployment; 2) slightly more than half of working age population is employed; 3) widespread and growing poverty; 4) high number of homeless people and undernourished or even hungry children; 5) large and growing disparities of wages and incomes bringing a danger of oligarchic democracy; 6) very poor working conditions in the private sector; 7) annihilation of trade unions; 8) the crisis in the welfare state is more acute then in the other Central European states; 9) the privatization practices contradict distributive justice requirements. This socio-economic order is by and large a result of conservative, neo-liberal policy, which in Poland is wrongly treated as identical with liberalism as such. This paper brings an attempt to vindicate other currents of liberalism, particularly those open towards full employment, social security, democratic ownership, equality and distributive justice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackerman B., Przyszła rewolucja liberalna, Warszawa 1996.
 2. Arrow K., A Cautions Casefor Socialism, w: Beyond Welfare State, red. I. Howe, New York 1982.
 3. Baka W., Zmagania o reformę, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2007.
 4. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995; 1998.
 5. BrosioG., Hochman H.M., Economic Justice, 1.1-2, Edward Elgar Publ., Cheltenham 1998.
 6. Dahl R., A Preface to Economic Democracy, New Haven 1985.
 7. Brus W., Łaski K., Od Marksa do rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989; 1992,
 8. Gawkowska A., Biorąc wspólnotę poważnie, IFiS, Warszawa 2004.
 9. Graczyk R., Jak obalono komunizm?, "Tygodnik Powszechny" z 29 kwietnia 2007.
 10. Hirschman A.O., Namiętności i interesy, Wydawnictwo Znak, Kraków 1977; 1997.
 11. Katznelson L, Krzywe koło liberalizmu, Wrocław 2006.
 12. Kolakowski L., Po co nam pojecie sprawiedliwości społecznej?, w: L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków 2000.
 13. Kowalik T., Can Poland Afford the Swedish Model?, "Dissent", zima 1992.
 14. Kowalik T., Sierpień - epigońska rewolucja mieszczańska, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 37.
 15. Kowalik T., Why Social Democratic Option Failed? w: Social Democracy in Neoliberaltimes, red. A. Glyn, Oxford University Press, Oxford 2001.
 16. Kowalik T., Intelektualne źródła polskiej transformacji, w: Polska transformacja ustrojowa, R. Bugaj i in., Fundacja Innowacja, Warszawa 2004a.
 17. Kowalik T., Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, w: L. Balcerowicz i in., Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, Wykłady publiczne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2004b.
 18. Kowalik T., Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 19. Kuroń J., Rzeczpospolita dla każdego, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 21.
 20. Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, "American Economic Review" 1955, nr 45(1).
 21. Lindblom C., Markets and Politics, the World's Political Economic Systems, New York 1977.
 22. Market Socialism. The Current Debate, red. P.K. Bardhan, J.E. Roemer, New York-Oxford 1993.
 23. Mencinger J., Słowenia: praktyka alternatywnej polityki, w: T. Kowalik i in., Wokół polityki gospodarczej Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2004.
 24. Mrak M., Slovenia. From Yugoslavia to the European Union, The World Bank, Washington 2004.
 25. Morita A. i in., Made in Japan: Akijo Morita i Sony, Warszawa 1996.
 26. Okun A., Equality and Efficiency: The Big Trade off, Washington 1975.
 27. Ost D., Kieska Solidarności, Muza, Warszawa 2005; 2007.
 28. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971; 1994.
 29. Roemer i., A Futurefor Socialism, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1994.
 30. Sombart W., Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?, IFiS, Warszawa 1906; 2004.
 31. Stiglitz J., Whither Socialism, maszynopis powielony, Sztokholm 1990.
 32. Stigltiz J., Whither Socialism, Camridge Mass. 1994.
 33. Stiglitz J., The Role of the Government in Economic Development, w: Annual World Bank Conference on development economics 1996, The World Bank, Washington 1997.
 34. Stiglitz J., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 35. Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 36. Szahaj A., Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska ", Altheria, Warszawa 2000.
 37. Weisskopf T., Market socialism in the East, "Dissent", zima 1995.
 38. Wyczałkowski M.R., Życie człowieka kontrowersyjnego, PTE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu