BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białous Krzysztof
Title
Wykorzystanie miar efektywności portfela do przewidywania wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce
The Use of Performance Measures in Forecasting Future Rates on Return on Investment Funds in Poland
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 6, s. 79-110, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Instytucje, przedsiębiorstwa, turystyka w badaniach i opiniach
Keyword
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu kapitału, Efektywność inwestycji, Wskaźniki efektywności
Spearman's rank correlation coefficient, Investment funds, Return on Investment (ROI), Efficiency of investment, Effectiveness ratios
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była weryfikacja hipotezy, iż w latach 1999-2005 istniała w Polsce możliwość przewidywania stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych przy wykorzystaniu miar efektywności portfela. Artykuł podzielony został na dwie części: teoretyczną oraz empiryczną. W pierwszej części przybliżono wyniki badań dotyczących przewidywania wyników funduszy inwestycyjnych, prowadzonych głównie w USA, kraju o największym rynku funduszy inwestycyjnych pod względem liczyby tych podmiotów, jak i kapitałów przez nie zarządzanych. W drugiej części zaprezentowano metodologię oraz wyniki przeprowadzonych badań nad przewidywalnością stop zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych.

The main goal of this article is to examine the ability of forecasting the performance of open-end and specialized open-end investment funds which were functioning in Poland during the period 1999-2005. The sample was divided into two groups with various level of investment risk: equity and hybrid funds. The study investigates whether the past performance - measured by Sharpe ratio and its modified form, Treynor's measure, Jensen's alpha and alpha from 3- and 4-factor asset-pricing model - determined future rates of return of there funds. The performance of these ratios was evaluated by non-parametric test of Spearman rank correlation. The article is divided into five sections. In the first section the author reviews the literature. The second one contains methodology of the analysis of the predictability of the funds performance. The third and the fourth sections contain the analysis of performance predictability of equity and hybrid funds respectively. In the last part the author draws the conclusions about the abilities of the funds' managers to predict the performance of Polish investment funds in the analyzed period. The analysis of predictability of the funds performance indicates that the relationship between the future rates of return of mutual funds and the yearly-, two-yearly- and three-yearly measures of Sharpe, Treynor, Jensen (alphas from 1-, 3- and 4-factor model) in preceding periods is weak and statistically insignificant at 5% level. Hence, in the case of Polish mutual funds in the period 1999-2005 past performance was generally of no use in predicting the future performance. The only exceptions are both 4-factor alpha and Sharpe ratio which appeared to be predictors of the rates of return of equity funds and raw unadjusted rate of return - a predictor of future rates of return of hybrid funds in 20 of 36 cases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Białous K., Modele wieloczynnikowe jako mierniki oceny efektywności w fundusze inwestycyjne, w: Instytucje i instrumenty oceny funkcjonowania gospodarki rynkowej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Blake C. R., Elton E. J., Gruber M. J., The performance of bond mutual funds, , Journal of Business" 1993, nr 66 (July).
 3. Blake C. R., Elton E. J., Gruber M. J., The persistence of risk-adjusted mutual fund performance, Journal of Business 1996, v. 69, nr 2.
 4. Carhart M., On persistence in mutual fund performance, "Journal of Finance" 1997, v. 52, nr 1.
 5. Czekaj J., Woś M., Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszami inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich, w: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 6. Elton E. J., Gruber M. J., Blake Ch. R, The persistence of risk - adjusted mutual fund performance,, Journal of Business" 1996, v. 69, nr 2.
 7. Fama E. F., French K. R., Common risk factors in the returns of stock and bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, nr 33.
 8. Gabryelczyk K., Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 9. Gabryelczyk K., Performance of Polish mutual funds and its predictability: an empirical analysis, w: Money talks. Business, Banking and Finance in Emerging Markets, red. D. Zarzecki, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 a.
 10. Grotowski M., Momentum (2), "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 4.
 11. Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R., Hot hands in mutual funds: short-run persistence of relative performance, 1974-1988, "Journal of Finance" 1993, v. 48, Issue 1, March.
 12. Jegadeesh N., Titman S., Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency,, Journal of Finance" 1993, v. 48, Issue 4, March.
 13. Malkiel B. G., Returns from investing in equity funds 1971 to 1991,, Journal of Finance" 1995, v. 50, nr 2.
 14. Mazurkiewicz A., Tarnowski S., Anomalie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. Waldemar Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 15. McDonald J. G., Objectives and performance of mutual funds, 1960-1969, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1974, v. 9, nr 3.
 16. Raport roczny - 2004, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa, 2005, www.izfa.pl.
 17. Sarnowski K., Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 991, Wrocław 2003.
 18. Sharpe W. F., Morningstar risk-adjusted measures, http://www.stanford.edu/~wfsharpe/ /art/msrar/msrar.htm (stan na grudzień 2005).
 19. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 20. Woś M., Prognozowanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu