BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nebesny Ewa, Żyżelewicz Dorota, Pierzgalski Tadeusz
Title
Wpływ czasu działania emulgatorów na właściwości reologiczne naturalnych mas czekoladowych
Effect of the Time of Action of Emulsifiers on Rheological Properties of Natural Chocolate Mass
Source
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2002, nr 66 (nr 893), s. 91-101, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Chemia spożywcza, Czekolada, Właściwości reologiczne
Commodity science, Food commodities, Food quality, Food research, Food chemistry, Chocolate, Rheological properties
Note
summ.
Abstract
Reologicznymi kryteriami stosowanymi w kontroli jakości mas czekoladowych są lepkość i granica płynięcia. Otrzymano naturalne masy czekoladowe o zawartości tłuszczu 28, 30, 32 i 36%. Pod koniec procesu konszowania dodano 0,3% lecytyny i 0,01% etylowaniliny. Otrzymane masy czekoladowe podzielono na części, z których pierwszą - porównawczą poddano procesowi temperowania, do następnych dodano odpowiednio 0,01%, 0,1% i 0,2% emulgatora PGPR. W celu określenia zmian lepkości i granicy płynięcia z ww. mas czekoladowych pobrano próby przed dodaniem lecytyny oraz próby do 30 min po dodaniu lecytyny. Wpływ emulgatora PGPR badano w 10 minutowych odstępach czasowych do 60 min. Lepkość i granica płynięcia malały wraz ze wzrostem zawartości tłuszczu w masach czekoladowych oraz ze wzrostem czasu działania lecytyny. Emulgator PGPR wspomagał działanie lecytyny, obniżając wartość tych parametrów reologicznych, przy czym w większym stopniu powodował zmniejszenie wartości granicy płynięcia. Obniżenie lepkości i granicy płynięcia jest tym większe, im wyższe jest stężenie emulgatora PGPR oraz im dłuższy jest czas jego działania. (oryg. streszcz.)

Rheological criteria used in the quality control of chocolate mass are viscosity and yield value. Natural chocolate mass of fat content 28, 30, 32 and 36% was obtained. At the end of the process of conching 0.3% lecithin and 0.01% ethylvanillin were added. The chocolate mass was divided into parts from which the first one being a control sample was subjected to tempering, while to the next ones 0.01%, 0.1% and 0.2% PGPR emulsifier was added, respectively. In order to determine changes in viscosity and yield value, samples were taken from the chocolate mass before adding lecithin and up to 30 min. after adding it. The impact of PGPR emulsifier was investigated in 10 minute time intervals for up to 60 min. Viscosity and yield value decreased with an increase of fat content in the chocolate mass and with an increase of the time of lecithin action. The PGPR emulsifier enhanced the action of lecithin by decreasing these rheological parameters but it caused greater reduction of the yield value. A decrease of viscosity and yield value is the higher the bigger is the concentration of PGPR emulsifier and the longer is the time of its action. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-7013
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu