BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chuchmała Piotr, Pietraszewski Marcin, Skikiewicz Robert
Title
Kwity depozytowe jako instrument finansowy wykorzystywany przez spółki akcyjne
Depositary Receipt as a Financial Instrument for Companies
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2002, nr 2, s. 226-245, tab., rys.
Issue title
Nowe usługi finansowe w Polsce
Keyword
Instrumenty finansowe, Kwity depozytowe, Papiery wartościowe, Spółki akcyjne
Financial instruments, Depository receipts, Securities, Joint stock companies
Note
summ.
Abstract
W czasie kilkudziesięciu lat istnienia kwitów depozytowych wykształciły się liczne ich rodzaje, zaspokajające zarówno potrzeby różnych grup nabywców, jak i różnych grup spółek. W artykule, po dokonaniu wstępnej charakterystyki kwitów depozytowych, przedstawiono ich klasyfikację. W dalszej części zamieszczono informacje dotyczące roli banków w procesie emisji kwitów depozytowych. Dalej opisano podstawy prawne emisji kwitów depozytowych oraz zamieszono charakterystykę dokonanych przez polskie spółki emisji kwitów depozytowych. Artykuł zakończono zestawieniem wad i zalet kwitów depozytowych.

Depository receipt is a new financial instrument for polish companies. First polish company issued its depository receipts in 1995 in American financial market, but there hasn't been so far any issue of depository receipts in polish financial market. Depository receipt was defined in polish law in 2000. This article is aimed to show what are depository receipts. It shows what kinds of depository receipts are issued. Banks have very important role in process of depository receipts issue. There are always two or three banks involved in this operation. In this article there is also described what kind of depository receipts have been issued by polish companies so far. At the end of this article there are shown advantages and disadvantages of depository receipts. Of course depository receipts have very important advantages. That's why depository receipts market is growing.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czeladko J., Kwity depozytowe, K.E. Liber, Warszawa 1998, s. 1-2.
 2. Dróżdż G., Tajemnice kwiatów, "Home & Market" 1997, nr 1, s. 75.
 3. Grzybczyk M., Emisja kwitów depozytowych i euroobligacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 14.
 4. Kobosko M., Poziom pierwszy czyli ADR-y po polsku, "Gazeta Wyborcza", 30 stycznia 1995, s. 18-19.
 5. Rosenzweig F., Wierzbowski M., Zagadnienia prawne pozyskiwania kapitałów amerykańskich dla inwestowania w polskie papiery wartościowe, "Państwo i Prawo" 1993, nr 5 s. 72-73.
 6. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku Prawo dewizowe, Dz.U. nr 160, poz. 1063, art. 9 punkt 8a), art. 2, ust. 1, punkt 13b).
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939, art. 25, ust. 1,2.
 8. Ustawa z dnia 8 grudnia 200 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, Dz.U. nr 122, poz. 1315.
 9. Wierzbowski M., Problemy obrotu prawami do polskich papierów wartościowych na rynkach obcych, "Państw i Prawo" 1994, nr 5, s. 23.
 10. Zabielska Z., Wierzbowski M., Przygotowanie emisji przez polską spółkę, "Rzeczpospolita" 18 marca 1998, s. 18.
 11. http:// www.citibank.com
 12. http://www.bankofony.com
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu