BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pysz Piotr
Title
Rola państwa według ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej
The role of the state according to the ordoliberal concept of economic policy
Source
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 77-97, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Liberalizm gospodarczy, Polityka gospodarcza, Rozwój gospodarczy
States' role in economy, Laissez faire, Economic policy, Economic development
Abstract
Ordoliberalizm jako odmiana liberalizmu zdaje się stwarzać intelektualne przesłanki sprzyjające przezwyciężeniu występujących współcześnie słabości doktryny liberalnej. W odróżnieniu od klasycznego liberalizmu podkreśla on bowiem znaczenie „misji rozwojowej” rozumianej jako skoncentrowanie działalności organów władzy politycznej na kształtowaniu ładu gospodarczego, w ramach którego wolność podmiotów gospodarujących i funkcjonowanie rynku sprzyjają także realizacji interesów większości członków społeczeństwa. Zgodnie z koncepcją ordoliberalną - „niewidzialna ręka” rynku wymaga zatem uzupełnienia o ukształtowany przez państwo ład gospodarczy. Integracja gospodarki europejskiej oraz globalizacja gospodarki światowej skłaniają zaś do rozszerzenia zakresu rozważań dotyczących polityki kształtowania ładu gospodarczego poza pierwotnie przyjęte przez ordoliberałów granice gospodarek narodowych. (abstrakt oryginalny)

Ordoliberal orientation as a variety of the liberalism seems to create the intellectual premises helping to overcome the presently observed weaknesses of the liberal doctrine. Ordoliberalism stresses the role played by the "developmental mission" which is understood to direct the activities of the state towards building the economic order. Economic order, under conditions of freedom for business entities and the proper operation of markets, assists majority of individuals in the society to attain their objectives. According to ordoliberal orientation the invisible hand, for its effective performance, requires the supplement in the form of economic order, formed by the state. European integration and the realities of globalization sup-port the view that the ordoliberal thought on policies that enhance the economic order should be enriched beyond, the initially assumed by ordoliberals, the limits of national economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Böhm F., Freiheit und Ordnung in der Marktwirtschaft, red. EJ. Mestmäcker, Nomos, Baden-Baden 1980.
 2. Böhm F., Eucken W., Grossmann-Doerth H., Ordnung der Wirtschaft, t. l, W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin 1937.
 3. Erhard L., Gedanken aus fünf Jahrzehnten, red. K. Hohmann, Econ Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988.
 4. Erhard L., Wohlstand für alle, wyd. 8, Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 1964.
 5. Eucken E., Vorwort, w: Eucken, W., Die Grundsatze der Wirtschaftspolitik, wyd. 6, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990.
 6. Eucken W., Die Grundlagen der Nationalökonomie, wyd. 9, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong 1989.
 7. Eucken W., Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990.
 8. Eucken W., Ordnungspolitik, red. W. Oswalt, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London 1999.
 9. Gutmann G., Ideengeschichtliche Wurzeln der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft, w: 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft - Ordnungstheoretische Grundlagen, Realisierung- sprobleme und Zukunftsperspektiven einer wirtschaftspolitischen Konzeption, red. D. Cassel, Lucius & Lucius, Stuttgart 1998.
 10. Habermann G., Vision und Tat - Ein Ludwig-Erhard-Brevier, Ott Verlag, Thun 2000.
 11. Hayek von A.F., Individualismus und wirtschaftliche Ordnung, wyd. 2, Wolfgang Neubauer, Salzburg 1976.
 12. Hayek von A.F., The Political Order of a Free People, vol. 3, Law, Legislation and Liberty, Routledge & Kegan Paul, London-Henley 1979.
 13. Huntington S.P., The Clash of Civilizations, Simon & Schuster, New York 1996.
 14. Klaus Y., Tschechische Transformation und europäische Integration: Gemeinsamkeiten von Visionen und Strategien, Neue Presse Verlags-GmbH, Passau 1995.
 15. Kloten N., Makroökonomische Stabilisierungspolitik - Erhards Positionen und Vorbehalte, w: Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung, red. H.F. Wünsche, ST Verlag GmbH, Düsseldorf 1997.
 16. Lippmann W., Die Gesellschaft freier Menschen, A. Francke AG, Bern 1945.
 17. Mączyńska E., Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej - sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, "Ekonomista 2003, nr 5.
 18. Mises von L., Liberalismus, reprint z roku 1927, Sankt-Augustin 1993.
 19. Nunnenkamp P., Thiele R., Strategien zur Bekämpfung der weltweiten Armut: Irrwege, Umwege und Auswege, "Kieler Diskussionsbeitrage" 2004, nr 407.
 20. Pysz P., Das liberale Wunder in Westeuropa und die Systemtransformation in Mittel- und Osteuropa, w: Auf dem Weg zu Gesamteuropa, red. P. Pysz, Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, Dortmund 2002.
 21. Reuter H.G., Genese der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft, w: 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft - Ordnungstheoretische Grundlagen, Realisierungsprobleme und Zukunftsperspektiven einer wirtschaftspolitischen Konzeption, red. D. Cassel, Lucius & Lucius, Stuttgart 1998.
 22. Röpke W., Die Lehre von der Wirtschaft, wyd. 13, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 1994.
 23. Rüstow A., Redebeitrag, " Deutschland und die Weltkrise, Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik in Dresden, Schriften des Vereins für Socialpolitik" 1932, t. 187.
 24. Sadowski Z., O ustroju społeczno-gospodarczym, w: Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm?, red. J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska, Warszawa 2003, RSSG, Raport nr 22.
 25. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego ich wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 26. Stiglitz J., Globalization and its Discontents, W.W. Norton & Company, New York 2002.
 27. Soros G., Der Globalisierungsreport - Weltwirtschaft auf dem Prüfstand, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei, Hamburg 2003.
 28. Vanberg Y., F.A. Hayek und die Freiburger Schule, "Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik" 2002, nr 1.
 29. Zimmermann H., Die Rolle von "Prinzipien" in der Theorie der Wirtschaftspolitik, "Ordo Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft" 1994, t. 45.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu