BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełło Elżbieta Małgorzata
Title
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - wyniki analizy czynnikowej
Source
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 109-123, bibliogr. 57 poz.
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Analiza ekonomiczna, Eksport, Porównania międzynarodowe
Economy competitiveness, Economic analysis, Export, International comparisons
Abstract
Autorka twierdzi, że konkurencyjność gospodarki jako wypadkowa jej proeksportowości i konkurencyjności produkcji krajowej względem importu ma charakter strukturalny i jest zjawiskiem w miarę stabilnym. Według jej badań, w latach 1997-2001 konkurencyjność gospodarki polskiej na tle krajów Unii Europejskiej i innych krajów akcesyjnych rysowała się niezbyt dobrze. Polska pozostawała w tyle nie tylko za większością krajów UE, ale także za Węgrami, zwłaszcza Czechami. Zdaniem autorki względna stabilność wyników badania przeprowadzonego w ciągu 5 lat pozwala przypuszczać, że w krótkim okresie konkurencyjność gospodarki polskiej nie zmieni się istotnie i nadal źródłem relatywnie niskiej konkurencyjności gospodarki polskiej pozostawać będzie niska konkurencyjność produkcji krajowej względem importu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, Paris 2000.
 3. Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 1993, nr 378.
 4. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 5. Boosting Innovation: The Cluster Approach, "OECD Proceedings", Paris 1999.
 6. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001, t. 1.
 7. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Warszawa 1984, nr 153.
 8. Brown Ph., Green A., Luder H., High Skills. Globalization, Competitiveness, and Skill Formation, Oxford University Press, Oxford 2001.
 9. Czyż T., Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, Ossolineum, Wrocław 1971.
 10. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 2002, nr 505.
 11. Durand M., Giorno C., Indicators of International Competitiveness: Conceptual Aspects and Evalu-ation, "OECD Economic Studies" 1987, nr 9.
 12. Englander S., Mittelstadt A, Total Factor Productivity: Macroeconomic and Structural Aspects of The Slow-down, "OECD Economic Studies" 1998, nr 10.
 13. Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J., Systemie Competitiveness. New Governance Patterns for Industrial Development, Frank Cass, London-Portland 1996.
 14. European Competitiveness Report 2002. Competitiveness and Benchmarking, "Enterprise Publications", European Commission, SEC (2002) 528, Brussels 2002.
 15. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
 16. Harman H.H., Modem Factor Analysis, Second Edition Revised, The University of Chicago Press, Chicago 1967.
 17. Hotelling H., Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components, "Journal of Educational Psychology" 1933, nr 24.
 18. IMD World Competitiveness Yearbook. Executive Summary 2002, IMD 2002 oraz www.imd.ch/wcy.
 19. Industry Productivity. International Comparison and Measurement Issues, "OECD Proceedings", Paris 1996.
 20. Innovative Clusters. Diverse of National Innovation Systems, "OECD Proceedings", Paris 2001.
 21. Jagiełło M., Rozwój klasterów a konkurencyjność gospodarki państw kandydujących do UE, "Wspólnoty Europejskie", IKCHZ, Warszawa 2002, nr 9.
 22. Jagiełło M., Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Studia i Materiały", IKCHZ 2003, nr 80.
 23. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 24. Kendall S.,Advanced Theory of Statistic, Hafner, New York 1967.
 25. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 26. Koźmiński A.K., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej w opiniach ekspertów i menedżerów, w: Droga dojścia do gospodarki konkurencyjnej, Materiały na sympozjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 27. Krugman P., Competitiveness - A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, vol. 73, nr 2.
 28. Lawley D.N, Maxwell A.E., Factor Analysis as a Statistical Method, Butterworths, London 1963.
 29. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, w. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, T. Smuga, "Raporty. Studia nad Konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995, nr 35.
 30. Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, "Raporty. Studia nad Konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995, nr 38.
 31. Lubiński M., Proces integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, IRiSS, Warszawa 1995.
 32. Michalski T., Metody taksonomiczne w wielowymiarowej analizie porównawczej konkurencyjności gospodarek, w: Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Wydział Zarządzania UW, Centrum Badań Wschodnich UW, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 33. Misala J., Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, Instytut Gospodarki Światowej, "Prace i Materiały", SGH, Warszawa 1995, nr 141.
 34. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 35. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Metody taksonomiczne i analizy czynnikowej, PWE, Warszawa 1977.
 36. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 37. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmillan, Inc., New York 1990.
 38. Racine J.B., Reymond H., Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa 1977.
 39. Report of the President's Commission on Industrial Competitiveness, U.S.G.P.O., Washington 1985.
 40. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of Regions in the European Union, red. D. Mouque, www.inforegio.cec.eu.intAvbdoc/docoffic/official/radi/toc_en.htm.
 41. Spearman Ch., General Intelligence Objectively Determined and Measured, "American Journal of Psychology" 1904, nr 15.
 42. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 43. Szilagyi G., Factor-Analytical Comparison of Economic Level and Structure, "Acta Oeconomica" 1978, vol. 21.
 44. The Competitiveness of European Industry. 1999 Report, European Communities, Luxembourg 1999.
 45. The Global Competitiveness Report 2001-2002, WEF, New York 2002.
 46. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
 47. The World Competitiveness Yearbook 2001, IMD, Lausanne 2001.
 48. The World Competitiveness Yearbook 2002, IMD, Lausanne 2002.
 49. Third European Report on Science & Technology Indicators 2003. Towards a Knowledge-based Economy, European Commission, Luxembourg 2003.
 50. Thurow L.C., The Fight over Competitiveness -A Zero-Sum Debate?, ,,Foreign Trade Affairs" 1994, vol. 73, nr 4.
 51. Thurstone L.L., The Vectors of Mind, The University of Chicago Press, Chicago 1935.
 52. Thurstone L.L., Multiple Factor Analysis, The University of Chicago Press, Chicago 1945.
 53. Wierzbołowski J., Państwo jako aktywny uczestnik kształtowania międzynarodowej konkurencyjności, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, T. Smuga, "Raporty. Studia nad Konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995, nr 35.
 54. Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 55. Wziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, "Ekonomista" 2001, nr 4.
 56. Young A., Towards an Interim Statistical Framework: Selecting the Core Components of Intangible Inwestment, "OECD Measuring Intangible Investment" 1998, www.oecd.org/pdf/M00032000/M0003258Lpdf.
 57. Zeliaś A, Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1968, z. 5.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu