BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Alicja
Title
Konkretyzacja filozoficznego znaczenia wartości oraz jej pomiar w rachunkowości
The philosophical concept of value and its measurement in accounting
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 143-154, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rachunkowość, Analiza wartości, Teoria wartości, Wycena wartości niematerialnych
Accounting, Value analysis, Value theory, Valuation of intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie wartości jest pojęciem abstrakcyjnym i wieloznacznym, funkcjonującym we wszystkich dziedzinach życia. Poszukiwanie ogólnych znaczeń i sposobów istnienia wartości odbywa się na gruncie aksjologii, która wyróżnia wiele rodzajów wartości. Uszczegółowienie badań aksjologów następuje w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych posługujących się kategorią wartości. W ekonomii funkcję badania wartości przejęła rachunkowość. W niniejszym artykule scharakteryzowano kategorię wartości w rachunkowości oraz zdefiniowano pojęcie wartości w rachunkowości, biorąc za podstawę jej filozoficzne pochodzenie. W charakterystyce wartości w rachunkowości szczególną uwagę skupiono na procesie pomiaru wartości i jego uwarunkowaniach. (abstrakt oryginalny)

The notion of value have an ambiguous and discrete character and is used in all areas of life. Axiology is the discipline which analyses general meanings and ways of existence of all kinds of values. More specific researches on value are continued within particular scientific disciplines using the category of value. Within economic disciplines value is the special prerogative of accounting. This article highlight the concept of value in accounting and provides its definition which is based on its philosophical origin. Special attention was paid to the process of value measurement and its conditionings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz K. (1985), Język i poznanie, tom 2, Wybór pism z lat 1945-1963, PWN, Warszawa.
 2. Barzykowski J. (red.) (2004), Współczesna metrologia - zagadnienia wybrane, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 3. Brzezin W., Knop J. (2006), Przyczynek do dyskusji nad teorią pomiaru w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 32 (88), SKwP, Warszawa.
 4. Burzymowa E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 5. Burzymowa E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom XVI, SKwP, Warszawa.
 6. Dobija M. (1988), Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 84, Kraków. 7. Ijiri Y. (1965), Axioms and structures of conventional accounting measurement, „The Accounting Review", January.
 7. Jarugowa A. (1981), Koncepcja rachunkowości a systemy informacyjne zarządzania, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomice, Łódź.
 8. Jarugowa A. (red.), (1991), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa. 10. Książek A. (1994), Filozofia wartości. Rzecz o dobru, szczęściu, prawdzie i pięknie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Luty Z. (2001 a), Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 4(60), SKwP, Warszawa.
 10. Luty Z. (200Ib), Przedmiot, mierniki i algorytmy wartości w rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 911, Wyd. AE we Wrocławiu.
 11. Mała Encyklopedia Filozofii (1996), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 12. Mattessich R. (1970), Die wissenschaftlichen Grundlagen des Rechnungswesens, Verlag Berteismann, Düsseldorf.
 13. Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), SKwP, Warszawa.
 15. Peche T. (1988), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa. 18. Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl
 16. Smoluk A. (red.) (2000), Elementy metrologii ekonomicznej. Algebraiczne modelowanie pomiaru, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Stępień A.B. (1989), Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 18. Syndenham P.H. (red.) (1988), Podręcznik metrologii, WKiL, Warszawa.
 19. Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, FRR w Polsce, Warszawa.
 20. Tatarkiewicz W. (1978), Parerga, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu