BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław, Becla Agnieszka
Title
Wybrane problemy przygotowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego (na przykładzie gmin i społeczności lokalnych regionu wałbrzyskiego)
Chosen Problems of Preparing and Rrealizing of Local Sustainable Development Strategies (for Instance Communies and Local Societies of the Wałbrzych Region)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (14), 2007, nr 1164, s. 164-183, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Strategia ekorozwoju, Rozwój lokalny
Sustainable development, Eco-development strategy, Local development
Note
summ.
Country
Region wałbrzyski
Abstract
Zamierzeniem autorów była identyfikacja i ocena problemów przygotowania i realizacji lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju w gminach i społecznościach lokalnych na terenie dawnego województwa wałbrzyskiego w latach 1993-2004. Przeprowadzone badania służyły weryfikacji hipotezy, na ile organy władzy samorządowej i mieszkańcy kierowali się w swojej aktywności ekonomicznej i pozaekonomicznej zasadami rozwoju zrównoważonego, wynikającymi z lokalnych dokumentów strategicznych

The article presents chosen problems of preparing and realizing of local sustainable development strategies. The analysis was carrying out for the Wałbrzych region for the 41 communities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becla A., Gospodarowanie informacją ekologiczną na poziomie społeczności lokalnej i gminy (aspekty teoretyczne), rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2004.
 2. Borys T., Jak budować programy ekorozwoju, seria poradników dla gmin, t. l, Warszawa-Jelenia Góra 1998.
 3. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocław 2002.
 4. Czaja S., Becla A., Możliwości wykorzystania inżynierii finansowej w doborze źródeł finansowania inwestycji proekologicznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 875, AE, Wrocław 2000.
 5. Czaja S., Becla A., Próba identyfikacji i klasyfikacji form współpracy i konfliktów (syndromów) powstających przy rozwiązywaniu problemów ekologicznych, [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, red. S. Czaja, Wrocław 2003.
 6. Czaja S. i in., Wpływ transportu na środowisko (studium dla Nowej Rudy), Nowa Ruda-Wrocław-Opole 1997.
 7. Dubel K., Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin, Krosno 1995.
 8. Grabowska M., Finansowanie systemu zapobiegania i likwidacji szkód powodziowych w Polsce, rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2002.
 9. Informator gospodarczy województwa wałbrzyskiego, Wałbrzych 1995.
 10. Kalbarczyk R., Raport ,,Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku", Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, Warszawa 2001.
 11. Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, P WE, Warszawa 1980.
 12. Meadows D. i in., Granice wzrostu, Warszawa 1973.
 13. Mesarovic M., Pestel E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, Warszawa 1977.
 14. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2002.
 15. Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Białystok 2004.
 16. Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Białystok 2003.
 17. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, 2001 a.
 18. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, red. M. Zygadło, Wydawnictwo Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001 b.
 19. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Białystok 1999-2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu