BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław
Title
Podstawowe założenia i aktualne znaczenie wybranych teorii bilansowych
Fundamental Assumptions and Current Importance of the Chosen Balance Sheet Theories
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 77-88, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Bilans, Bilans przedsiębiorstwa
Accounting, Balance sheet, Enterprise’s balance
Note
streszcz., summ.,
Abstract
W artykule zaprezentowano podstawowe założenia teorii bilansowych, które mimo upływu czasu nie straciły aktualności. Teorie bilansowe, a w szczególności teoria bilansu statycznego, dynamicznego i organicznego stworzyły podstawę obecnego modelu rachunkowości, uzależniającego wartość pozycji bilansowych od spodziewanych w przyszłości korzyści ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents fundamental assumptions of the balance sheet theories which have not lost their importance despite of the lapse of time. The balance sheet theories, especially the static balance sheet theory, the dynamic balance sheet theory and the organic balance sheet theory, created the basis of the current accounting model, making values of balance sheet items conditional on anticipated future economic benefits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzezin W. (1987), Statyczne teorie bilansowe, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Ekonomia XI, Opole.
 2. Dinga Y., Richard J., Stołowy H. (2007), The four phases of accounting reguiation on goodwill: Ań illustration of the varying influence of social forces, HEC Paris, China-Europe International Business School (CEIBS), Shanghai, China University of Paris-Dauphine, CEREG, France, http://www.dauphine.fr /cereg/cahiers_rech/cereg200508.pdf (dostęp w dniu 10.03.2007).
 3. Górniak S. (1962), Bilansoznawstwo w zarysie, PWE, Warszawa.
 4. Kawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 11 (67), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Liwacz A. (1971), Bilansoznawstwo, Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Mattessich R, Kiipper H., U. (2003), Accounting Research in the German Language Area - Firs Half of the 20th Century, "Review of Accounting & Finance" 2003 nr 2.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 8. Munch P. (1940), Die Bilanztheorie, Rudolf Fischers, Lipsk.
 9. Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowe przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Prace habilitacyjne nr 12, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Sobańska I. (2003), Podstawy rachunku kosztów i wyników, [w:] I. Sobańska (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Szychta A. (1997), Współczesne kierunki rozwoju teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 40, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, Monografie i pracowania nr 284, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)
 14. Walińska E. (2004), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Polska szkolą rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 15. Zadroga S. (1981), Niemieckie teorie bilansowe, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 5, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 16. Zadroga S. (1985), Problemy aktualizacji wyceny w rachunkowości krajów kapitalistycznych, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Rozprawa doktorska, Promotor Peche T., Warszawa.
 17. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu