BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachel Barbara
Title
Regulacje na rynku zbóż w UE oraz w Polsce w aspekcie integracji europejskiej
Cereal Market Regulations in the EU and in Poland in the Aspect of European Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 108-112, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Integracja gospodarcza Polski z UE
Agriculture development, Economic and political integration of Europe, Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Corn productions, Poland's economic integration with the EU
Note
summ.
Company
Wspólnota Europejska, Unia Europejska (UE)
European Community, European Union (EU)
Abstract
Produkcja zbóż zarówno w Polsce, jak i w państwach UE stanowi podstawę produkcji rolnej i rynek ten traktowany jest jako strategiczny. W Polsce ok. 70 procent powierzchni przeznaczonej pod zasiewy zajmują zboża. Zbiory zbóż w Polsce stanowią ok. 8 procent łącznej produkcji uzyskiwanej w państwach UE. Wobec tak ważnego rynku dla polskiej gospodarki żywnościowej przyszła integracja polskiego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej będzie wymagała poznania oraz wprowadzenia regulacji funkcjonujących w UE w zakresie zbóż. Podstawą regulacji na rynku zbóż w UE są płatności kompensacyjne, ceny interwencyjne oraz wspólna polityka handlowa. Warunkiem przystąpienia Polski do UE będzie wprowadzenie unijnego prawa w jego obecnym kształcie, tj. po wprowadzeniu reformy Mac Sharry'ego i Agendy 2000.

The cereal production in Poland as well as in the EU countries is the basis of agricultural production and is treated as a strategic market. In Poland the cereals account for about 70% of the total sown area. The cereal production in Poland amounts to about 8% of that obtained in the EU countries. With regard to the importance of cereal market for the Polish economy the future integration of Polish agriculture within the frame of Common Agricultural Policy (CAP) will require the recognition and introduction of regulations functioning in the EU regarding cereals. The regulations of cereal market are based on compensatory payments, market price support and the common trade policy. The EU membership is conditioned by introduction of its law regulations (acquis communautaire) in its present shape, that is after introducing the Mac Sharry reform (1992) and the Agenda 2000. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czechowski P. (2000): Zasady funkcjonowania rynków rolnych w Unii Europejskiej. Materiały szkoleniowe z zakresu integracji rolnej. Projekt Phare Pl 9704-01-22, Warszawa.
  2. Dąbrowski J. (2000): Potencjalne skutki integracji z Unią Europejską dla wybranych sektorów polskiego rolnictwa. Problemy integracji rolnictwa, nr l. Warszawa.
  3. FAO Yearbook Production, Rome, 1999.
  4. Kisiel M. (2000): System regulacji rynku zbóż w UE i w Polsce. Materiały szkoleniowe z zakresu integracji rolnej. Projekt Phare Pl 9704-01-22, Warszawa.
  5. Mały Rocznik Statystyczny GUS, 2000, Warszawa.
  6. Musiał E., Legutko S. (2000): Wybrane aspekty kształtowania polityki rolnej państw Unii Europejskiej. Projekt FAPA, nr PL 9607-02-16/765, Kraków.
  7. Pałach R., Jasińska J., Sekściński W. ( 2000): Dopłaty Agencji Rynku Rolnego dla rolników nowym instrumentem wspierania rozwoju rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, Zamość.
  8. Raporty Rynkowe (2000): Rynek zbóż, stan i perspektywy. lERiGŻ, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  9. Sochaczewski W. (1999): Organizacja i funkcjonowanie rynku zbóż oraz wybrane elementy regulacji rynku oleistych i wysokobiałkowych w UE. Materiały Szkoleniowe, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
  10. Tomkiewicz E. (2000): Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej. Wyd. Nauk. SCHOOLAR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu