BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej
Title
Makroekonomiczne determinanty polityki gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w okresie transformacji
The Macroeconomics Determinants of Economic Policy in the Agricultural-Food Sector During the Transformation Process in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 7-11, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rolnictwo, Polityka rolna, Banki spółdzielcze
Political and systemic transformations, Agriculture, Agricultural policy, Cooperative banks
Note
summ.
Abstract
W artykule wskazano na uwarunkowania w polityce gospodarczej wynikające z makroekonomii czynnika ziemi w warunkach dążenia do zrównoważonego wzrostu. Określono niektóre skutki błędnych założeń makroekonomicznych występujących w polskiej transformacji. Opisany został mechanizm narastania zależności finansowej od zagranicy, a także przyczyny zahamowania przeobrażeń strukturalnych. Zaprezentowano też studium wybranego przypadku chybionych rozwiązań legislacyjnych, jako przykład niewłaściwej polityki gospodarczej.

Article consists from three part and conclusions. Consideration are introduction about particularities of food-agricultural sector in market economy, in which on conditionality in economic policy from macro-economics of factor of land in conditions of aspirations for level-headed growth indicate subsequent. Some results of erroneous macro-economic foundation in polish transformation are defined in the second part. Mechanism of accretion of financial dependence has been described from abroad, as well as reasons of braking structural transformation, also it growing joblessness. Study of chosen case of missed legislative solution present in last part, as example of unsuitable economic policy. Thing in light of new act from December 2000 for development of co-operative banking trade with reference to problem of privatization 2000 limitation that new conditions of functioning of cooperative banks concern co-operative movement bank show here bear and requirements of stockpiling of net worths. They are with mutual aid mission contradictory this institution. That bears conclusions on false foundation in economic policy employed for food agricultural sector in Poland in advisable option liberally -monetary rural. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A. (1986): Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarstwach chłopskich w okresie Polski Ludowej. Ekonomista, s. 833-858.
  2. Czyżewski A. (1995): Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej. Poznań, s 40-45.
  3. Czyżewski A., Henisz A. (2000): Ziemia i jej renty w procesie gospodarowania. Management, s.239-246.
  4. Czyżewski A. (2001): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. VII Kongres Ekonomistów Polskich (Referat plenarny, sesja II), s. 3-17.
  5. Woś A. (2000): Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. Warszawa, s. 7-20
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu