BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sapa Agnieszka
Title
Dostosowania protekcji polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską
Adjustment of Protectionism of Polish Agriculture in the Integration Process with the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 17-20, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Protekcjonizm, Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarka żywnościowa, Rozwój rolnictwa
Protectionism, Agriculture, Agricultural policy, Food economy, Agriculture development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł dotyczy zmian w systemie protekcji polskiego sektora rolno-żywnościowego. Transformacja gospodarcza na początku lat 90-tych spowodowała, że Polska była jednym z bardziej liberalnych krajów w Europie. Jednak konieczność sprostania międzynarodowej konkurencji wysoko dotowanych produktów unijnych wymusiła stopniowe podnoszenie poziomu ochrony polskiego sektora. Podejmowane działania dotyczyły wewnętrznej i zewnętrznej protekcji, a zakres i instrumenty determinowane były przede wszystkim międzynarodowymi regulacjami handlowymi.

The article refers to changes in polish system of protectionism in agro-food sector. At the beginning of90"s the economy transformation caused that Poland was perceived as the most liberal country in Europe. The necessity to face the international competition of high subsidised union agro-food products forced Poland to increase the level of protection gradually. The activities Poland applied refers both to internal and external protection. The scale and the particular instruments were mainly determined by international trade regulations. Membership of Poland in WTO and on-going negotiation process with EU will father implicate polish agro-food protectionism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Agricultural Policies in OECD Countries (2000): Monitoring and evaluation, OECD, p.205, 237.
  2. Gawron W. (1998): Zmiany w subsydiowaniu rolnictwa. Biuletyn Informacyjny ARR, Warszawa, nr 6, s.3-7.
  3. Hartell J. G., Swinnen J. F. M. (2000): From Central Planning to the Common Agricultural Policy: Analysis and Political Economy Aspects of Agricultural Policy in Central and Eastern Europe. [W:]. Hartell J.G, Swinnen J.F.M. (ed.) Agriculture and East-West European Integration, Ashgate Publishing Ltd., Hants, England, s. 195-202.
  4. Kawecka-Wyrzykowska E., Zapędowski W. (1998): Porozumienie w sprawie rolnictwa i jego znacznie dla Polski [W:] Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.). Polska w WTO, IKCHZ, Warszawa, s. 164.
  5. Lewandowska I. (1999): Porównanie organizacji handlu zagranicznego towarami rolnymi Unii Europejskiej i Polski na przykładzie analizy wybranych rynków. Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy, nr 444, IERiGŻ,Warszawa, s.6.
  6. Rosińska M. (2000), Problemy finansowania polskiego rolnictwa w świetle teorii i perspektyw członkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] J. Schroedcr (red.). Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. AE Poznań, s. 246-247 (cyt. za Zaostrzone warunki wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich, FAPA, Agroekspres. Tydzień w Unii Europejskiej nr 182, 15.09.1999).
  7. Szubiński J., Szarliński W. (1995): Regulacja obrotów w imporcie produktów rolno-spożywczych w latach 1990- 1995. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 9, s.35.
  8. Urban R. (1999): Czynniki wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, s.20.
  9. Woś A. (2000): Rolnictwo polskie 1945-2000. [W:] Porównawcza analiza systemowa. lERiGŻ, Warszawa, s. 106-108.
  10. Wyzińska-Ludian J. (1996): Przyczyny i formy interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej, Lublin, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu