BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Adam
Title
Dylematy wyboru drogi rozwoju rolnictwa w Polsce
Dillemas of Agricultural Development Patterns in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 12-16, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarstwa rolne, Agrobiznes
Agriculture development, Agriculture, Agricultural policy, Arable farm, Agrobusiness
Note
summ.
Abstract
Na progu nowego tysiąclecia Polska stoi przed problemem określenia kierunków rozwoju wsi i obszarów wiejskich. Przykłady z krajów wysoko rozwiniętych świadczą o tym, iż niejednokrotnie koncepcje tam przyjmowane były błędne i prowadziły do zniszczeń. Dlatego też należy w najbliższym czasie opracować własną spójną koncepcję rozwoju i jak najszybciej przystąpić do jej wdrożenia, gdyż dalsze oczekiwanie może przyczynić się do jeszcze głębszej zapaści na polskiej wsi.

Preparation and implementation of agricultural and rural polices in Poland is one of the most challenging problems in the beginning of the new Millennium. The experiences of developed, western countries show that some elements of their polices were wrong and have led to environmental destruction. Therefore, we have to prepare our coherent rural development policy and implement it as soon as possible. Any delays in this implementation will deepen the current crises in Polish countryside. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Długokęcka M. (2000): Zrównoważony rozwój turystyki w gminie Pisz. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 134-139.
  2. Klodziński M., Wilkin J. (1998): Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce. FAPA, Warszawa, 167-258.
  3. Kuś J. (2000): Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 16-20.
  4. Kutkowska B., Kurtyka I. (2000): Jakość oraz opłacalność świadczonych usług gospodarstw agroturystycznych w rejonie Sudetów. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 157-162.
  5. Paszkowski S. (2000): Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork "Rural Europe - future perspectives". Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 18-25.
  6. Postawy środowisk wiejskich wobec integracji z Unia Europejską. Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych. Warszawa listopad 1999.
  7. Pruszyński S. (2000): Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 12-15.
  8. Pruszyński S., Wolny S. (2000): Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Instytut Ochrony Roślin, Poznań.
  9. Wilkin J. Problematyka rolnictwa i obszarów wiejskich. EU - monitoring III. Maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu