BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierosławska Alicja
Title
Podział Polski na Terytorialne Jednostki Statystyczne (NTS), działania dostosowawcze
The Division of Poland Spatial Statistical Units, Adjustment Activities
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 80-84, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Polityka strukturalna, Statystyka regionalna, Polityka regionalna
Structural policy, Regional statistics, Regional policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówiono zagadnienie spójności w polityce regionalnej UE, sposób jej oceny oraz podział na regiony statystyczne NUTS (poziomy I-V). Dostosowując się do wymagań Unii, przedstawiono podział Polski na terytorialne jednostki statystyczne - NTS. Szczególną uwagę zwrócono na jednostki poziomu trzeciego - podregiony, w tym podregiony przygraniczne.

Issues of consistency in regional policies of the EU, the methods of its assessment and subdivision for statistical regions NUTS (levels I-V) are described in the paper. In order to adjust to the EU standards the subdivision of Poland for NTS was shown. With particular attention paid on the units of the third level-sub-regions, incl. border areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gmyrek A. M. (2000): Nomenklatura Statystyczna NUTS - działania dostosowawcze Polski. Wspólnoty Europejskie, Nr 6, Warszawa.
  2. GUS (sierpień 2000): Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, nr 2, Warszawa.
  3. Kasprzyk M. (2000): Zasady funkcjonowania programu Interreg II na podstawie doświadczeń niemieckich. Wspólnoty Europejskie, nr 2, Warszawa.
  4. Mierosławska A. (2000): Terytorialne Jednostki Statystyczne - NTS, działania dostosowawcze Polski. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy IKRiGŻ, nr 467, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych.
  6. Szlachta J. (2000): Polityka regionalna Unii Europejskiej. FAPA.
  7. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. DZ. U. Nr 48, poz. 550, z dnia 14 czerwca 2000 r.
  8. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r., Dz. U. Nr 58, poz. 685, 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu