BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Title
Proces integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską w opinii rolników indywidualnych
The Integration's Process of Polish Agriculture and European Union in Farmer's Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 64-68, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rolnictwo, Polityka rolna, Struktura agrarna
Economic and political integration of Europe, Agriculture, Agricultural policy, Agrarian structure
Note
summ.
Company
Wspólnota Europejska, Unia Europejska (UE)
European Community, European Union (EU)
Abstract
Celem badań było poznanie opinii rolników na temat integracji europejskiej. Badania ankietowe według metod stosowanych w doradztwie w agrobiznesie przeprowadzono wśród 232 producentów rolnych. Nastroje wśród respondentów były bardzo zróżnicowane, co często wynikało z braku rzetelnych informacji. Ponadto rolnicy nie dysponowali rachunkiem zysków i strat powstających w procesie integracji europejskiej.

The aim of this paper is to show the farmer's opinion of the integration with European Union, the research were done by the methods being used in advisory of agriculture, the survey were carried among 232 farmers. The opinions of the questioned farmers were varied due to lack of the reliable information. Moreover, the farmers did not know the calculation of profit and loss of the integration's process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European countries, 1998, Poland, Directorate General for Agriculture (DGVJ), European Commision, Brussels.
  2. Ciepielewska M. (1997): Polskie rolnictwo a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. [W:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. IERJGŻ, Warszawa.
  3. Czykier-Wierzba D. (1998): Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  4. Czykier-Wierzba D. (1995): Rolnictwo polskie a integracja z Unią Europejską. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  5. Doliwa-Klepacki Z. M. (2000): Integracja europejska. Temida 2, Biarystok.
  6. Polski agrobiznes w okresie przemian rynkowych: analiza przypadków (1999): opr. zbiorowe, FAPA, Warszawa.
  7. Romanowska K. (1998): Wspólna Polityka Rolna - cele, zasady, ewolucja. [W:] Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna Polityka Rolna. Fundusze strukturalne. FAPA, Warszawa.
  8. Rowiński J. (1997): Integracja Polski z Unią Europejską - niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej. [W:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. IERiGŻ, Warszawa.
  9. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. (1997): Opr. zbiorowe, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu