BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Henisz Anna
Title
Struktura produkcji w rolnictwie Unii Europejskiej i Polski
Structure of Production in Agriculture of European Union and Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 53-58, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Polityka strukturalna, Produkcja rolna, Struktura produkcji rolniczej, Struktura agrarna, Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Agricultural policy, Structural policy, Agricultural production, Agricultural production structure, Agrarian structure, Regional policy, Economic development of regions, Agriculture development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dokonano analizy porównawczej struktury produkcyjnej polskiego rolnictwa na tle rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Porównano rolniczą produkcję końcową, a następnie strukturę produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

The purpose of the article is making the comparative analysis of productive polish structure of agriculture on background of agriculture of European Union. Author compares agricultural production in turn final but next structure of vegetable and animal production. Structural conversions, for increase of production's scale and decrease of employment, there can not be purpose in . Ultimate intention of this transformation, first of all, it is obliged to be policy of intervention state leaned correcting of situation of material rural farm - exemplar country community - mainly through their boosts of profitable efficiency. It is possible on way of correcting economic structure in this sector only, due to creation of institutional infrastructure of service activity of agricultural-food sector, which would correct and adjusted the market's imperfection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Henisz A. (2000): Aktualne tendencje na światowych i unijnych rynkach rolnych. Wnioski dla Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXII, zeszyt l.
  2. Czyżewski A., Pawelczak Ł., Malicki M. (redakcja i tłumaczenie) (1994): Kieldsen-Kragh S.: The optimal scale of catlle and pig production in Danish agriculture. (Optymalna skala produkcji w hodowli bydła i trzody w rolnictwie duńskim). [W:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej.
  3. Paszkowski S., Poczta W., Wysocki F. (1998): Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego na tle rolnictwa UE [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce, FAPA, Warszawa, s. 120.
  4. The agricultural situation in the European Union, 1998 Report, (1999) Brussels - Luxembourg.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu