BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parlińska Agnieszka
Title
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej i możliwość ich wykorzystania przez polskie rolnictwo
Structural Founds in European Union and Possibilities for Polish Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 42-47, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Rolnictwo, Polityka rolna, Polityka strukturalna, Finansowanie regionów, Rozwój rolnictwa, Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy regionów
Structural funds, Agriculture, Agricultural policy, Structural policy, Regional financing, Agriculture development, Regional policy, Economic development of regions
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z polityką strukturalną w Unii Europejskiej i możliwościami, jakie stwarza ona polskiemu rolnictwu. Prezentuje wymogi, jakie trzeba spełniać przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych dla krajów członkowskich i Funduszy Przedakcesyjnych dla krajów kandydujących. Równocześnie przedstawia prognozę transferów finansowych w ramach poszczególnych Funduszy Unii Europejskiej na rzecz Polski w latach 2000 - 2006. Artykuł zwraca również uwagę na rolę, jaką odgrywają prace dostosowawcze polskiego rolnictwa do wymogów UE.

This article discusses problems connected with the Structural Policy within European Union and also possibilities, which gives it for polish agriculture. At the same time this article explains the requirements which need to be realised by UE members' countries and candidates' countries when they like to anticipate in Structural and Pre-Accession's Funds aid. Also the document presents the prognosis of financial transfers in the frames of European Union's Funds for Poland during years 2000-2006. Above all points, the article turns attentions to the essential part, which conform works of Polish agriculture to UE requirements, are played. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza. (1997): Monitor Integracji Europejskiej. Wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa.
  2. Ciepielewska M. (1999): Regulacje wdrażające propozycje Agendy 2000 w zakresie wspólnotowej polityki strukturalnej, rozporządzenie Rady 1783/99/WE z 21 czerwca 1999 r. dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Rady 1784/99/WE dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności; Rozporządzenie Rady 1263/99/WE z 21 czerwca 1999 r. dotyczące Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa.
  3. Dalton G., Zdanowicz A. (2000): SAPARD i inne formy pomocy dla rolnictwa w Polsce. Strategiczne Opcje dla Polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW - FAPA, Warszawa.
  4. Szlachta J. (2000): Możliwości korzystania ze środków europejskich na obszarach zagrożonych marginalizacją społeczno-ekonomiczną. Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. FAPA, Warszawa.
  5. Kwieciński A. (1995): Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej - potencjalne korzyści dla Polski. FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu