BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzik Beata
Title
Potencjalne skutki integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską dla sektora zbożowego
Potential Effects of the Polish Economy Integration Process with European Union for the Corn Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 104-107, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój rolnictwa
Economic and political integration of Europe, Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Corn productions, Poland's economic integration with the EU, Agriculture development
Note
summ.
Abstract
Członkostwo w Unii Europejskiej nie jest celem, a tylko środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest wejście na wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Zawsze są jednak dwie strony medalu, integracja to nie tylko korzyści, ale również i koszty. Analiza szans i zagrożeń jest niezbędna, aby ocenić ostateczny efekt akcesji. Cena jest wysoka ale warto ją zapłacić, aby stać się częścią globalnej gospodarki i mieć szansę dynamicznego rozwoju.

Membership in the European Union is not an aim but only centre to successes of the aim , which is the entry on higher level of social-economic development. However there are always are two side of medal, except advantages integration carries from oneself also row of costs. Analysis of chances and threats is indispensable to price affinal effect of accession. Price is high but it is proper to pay it to become part of total economies and have chance of accession development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czapla J. (2000): Organizacja unijnego rynku zbóż i oleistych i konieczne dostosowania w Polsce. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.
  2. Dąbrowski J. (1998): Szansę i wyzwania wynikające z integracji dla sektora rolno-żywnościowego w Polsce. [W:] Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna polityka rolna. Fundusze strukturalne. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  3. Kisiel M. (2000): System regulacji rynku zbożowego w Polsce i w Unii Europejskiej. [W:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim. PHARE, Koszalin.
  4. OECD za: Potencjalne skutki integracji z Unią Europejską dla sektora rolnego w Polsce, Marzec 2000, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  5. Rolnictwo w 1999 r., GUS, Warszawa, 2000 r. za: SAPARD, Program operacyjny dla Polski, wersja z dnia 12 września 2000 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  6. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa (przy założeniu objęcia Polski wszystkimi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej). (2000). [W:] Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu