BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara
Title
Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych w kontekście integracji z UE
Perspective of the Development of the Rural Less-Favoured Areas (LFA) in Context of the Integration with EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 89-93, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Obszary problemowe, Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka regionalna
Problem areas, Agriculture development, Agriculture, Agricultural policy, Poland's economic integration with the EU, Regional policy
Note
summ.
Company
Wspólnota Europejska, Unia Europejska (UE)
European Community, European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono podstawowe przyczyny powstawania rolniczych obszarów problemowych oraz prawne regulacje pomocy mieszkańcom wsi usytuowanym na tych terenach. Na tle rozwiązań stosowanych w państwach UE zaprezentowano możliwości rozwojowe obszarów problemowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rejonu sudeckiego.

In this paper were shown the basic causes of formation of the less -favoured areas and legal regulation connected with the support for inhabitants of villages situated on these regions. On background solutions use in UE were presented the possibilities of development of the less-favoured areas in Poland, in particular in the Sudety region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ciepielewska M. (2000): Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej. Wydawnictwo FAPA, 5-57.
  2. Dubel K. i in. (1999): Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych. Wyd. Fundacji Centrum Edukacji Wsi w Krośnie.
  3. Kutkowska B., Południak A., Kropsz I. (1998): Stan infrastruktury ekonomicznej a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Sudetach. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, nr 346, 107-126.
  4. Kutkowska B., Tańska-Hus B. (1999): Ochrona rolnictwa górskiego w świetle uregulowań prawnych krajów Europy Zachodniej i Polski. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. PAN, KZZG, z. 45, 143-153.
  5. Kutkowska B., Kurtyka I. (1999): Znaczenie agroturystyki dla kondycji ekonomiczno-fmansowej gospodarstw rodzinnych rejonu sudeckiego. Postępy Nauk Rolniczych, nr 2, 119-136.
  6. Liro A. (2000): Ochrona środowiska w rolnictwie. Wydawnictwo FAPA, 6-59.
  7. Musiał W. (1998): Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy, nr 246.
  8. Rozporządzenie Rady (WE) 1257/1999: Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 26.06.1999.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu