BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rycombel Danuta
Title
Konsekwencje wprowadzania wspólnej polityki rolnej dla polskiego rynku mięsa
Consequences of the CAP Implementation for Polish Meat Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 126-129, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Mięso, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, Rynek rolny, Produkcja rolna, Handel produktami rolnymi
Agriculture, Agricultural policy, Meat, Pork meat, Beef meat, Agricultural markets, Agricultural production, Agricultural trade
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Akcesja Polski do UE spowoduje przyjęcie zasad regulacji rynku wołowiny i wieprzowiny obowiązujących w państwach członkowskich, a także reżimów importowych i eksportowych. W wyniku stosowania w naszym kraju cen bazowych, żywiec wołowy będzie prawdopodobnie relatywnie droższy w stosunku do żywca wieprzowego. Oznacza to w praktyce zmianę w poziomie relacji cen otrzymywanych przez producentów. Przyjęcie reżimu importowego Unii pozwoli na skuteczniejszą ochronę rynku wewnętrznego przed importem mięsa czerwonego niż obecnie. Zniesienie barier celnych w obrotach wzajemnych wpłynie na zmianę struktury geograficznej i towarowej polskiego eksportu wołowiny i wieprzowiny.

Polish accession to the UE will lead to a parallel adjustment of the regulations in the markets of pork and beef prevailing in the member countries as well as the adjustment of foreign trade regimes. Due to the use in Poland base prices for beef its prices are expected to more expensive in relation to pork prices. That would mean in practice the change in the level of relevant relation between producer prices. The undertaking of the U E trade regime will allow for more efficient than at present protection of internal market against imports of red meat. The abolishment of duties in mutual trade will cause the change of geographic structure of trade in pork and beef as well as the change in the structure of traded commodities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Malkowski J., Zawadzka D. (2000): Rynek mięsa wieprzowego. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. FAPA.
  2. Urban R., Wigier M. (2000): Rynek mięsa wołowego. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. FAPA.
  3. Rycombel D. (1998): Czynniki warunkujące eksport mięsa i żywca wołowego. Gospodarka Mięsna, nr 9.
  4. Rycombel D., Wojtyra W., Rembelska J., Siudak M. (2000): Reżim w handlu wieprzowiną i wołowiną w UE. Systemy organizacji handlu artykułami rolno-spożywczymi w UE. FAPA.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu