BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baer Agnieszka
Title
Próba oceny efektywności technicznej wykorzystania pasz w polskim rolnictwie. Analiza porównawcza na tle rolnictwa niemieckiego
An Attempt to Evaluate Technical Efficiency of Fodder Using in Polish Agriculture. Compared with Agriculture in Germany
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 116-121, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Efektywność techniczna, Potencjał rolnictwa, Rolnictwo, Produkcja rolna, Struktura agrarna, Rozwój rolnictwa
Technical efficiency, Farming potential, Agriculture, Agricultural production, Agrarian structure, Agriculture development
Note
summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny efektywności technicznej wykorzystania pasz w Polsce i w Niemczech w latach 1993-1997. Analiza obejmuje skalę chowu zwierząt oraz strukturę agrarną rolnictwa w porównywanych krajach jako elementy mające istotny wpływ na efektywność konwersji pasz. Badania wskazują, że efektywność konwersji pasz w produkty zwierzęce w rolnictwie polskim była średnio o 25-30 procent gorsza niż w rolnictwie niemieckim. Najważniejszym czynnikiem determinującym ten fakt jest przede wszystkim zła sytuacja strukturalna rolnictwa polskiego.

The paper aimed at the evaluation of the efficiency of fodder technical transformation to animal product in Poland and Germany in 1993-1997. The analysis concerns also livestock rearing and agrarian structure in these countries. The research shows that the efficiency of fodder conversion to animal product in Polish agriculture in comparison with the agriculture in Germany was worse by about 25-30%. The most important factor determining such a fact is the bad structural situation in Polish agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Burakiewicz J. (1986): Gospodarka paszowa - analiza porównawcza. Komunikaty, raporty, ekspertyzy, z. 176, lERiGŻ, Warszawa.
  2. Liczkowski J. (1980): Ekonomika rolnictwa. SGGW, Warszawa.
  3. Poczta W. (1994): Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy naukowe, z. 247, Poznań.
  4. Szymańska E. (1999): Efektywność gospodarki paszowej i jej wpływ na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych SERIA G.T.88, z. 2.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu