BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gutkowska Krystyna, Żakowska-Biemans Sylwia
Title
Systemy dystrybucyjne na rynku żywności z rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Organic Food Distribution Systems in European Union Countries and in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 22-27, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Rynek rolny, Rynek żywności, Ekologia, Dystrybucja produktu, Supermarkety, Sieci handlowe, Handel detaliczny, Handel artykułami żywnościowymi, Handel produktami rolnymi, Jakość usług handlowych
Agriculture, Ecological agriculture, Agricultural markets, Food market, Ecology, Product distribution, Supermarkets, Chain stores, Retail trade, Food trade, Agricultural trade, Quality of commercial services
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W latach 90-tych nastąpiły istotne modyfikacje w zakresie sposobu organizacji dystrybucji na rynku artykułów żywnościowych. Tradycyjne sklepy utraciły znaczenie na rzecz tzw. nowoczesnych systemów dystrybucji, których udział w obrocie żywności zwiększył się istotnie zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania konsumentów zainteresowanych możliwością dokonania kompleksowych zakupów w jednym punkcie handlowym. Jednocześnie obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony hipermarketów poszerzeniem oferty handlowej produktów żywnościowych o żywność ekorolniczą, co jest efektem zwiększonej podaży i popytu na ten rodzaj żywności.

In the 90s there were significant changes in the distribution systems of food products. The share of modern distribution systems in food sales as well in European Union countries as Poland increased and the role of traditional shops decreased which was caused among others by the consumers interest in one point shopping. This changes are reflected in development of distribution systems for organic products in European Union countries. The hypermarkets became an important sale channel for organic products due to increase of supply and demand for organic products. As a result in most of the European Union countries the sales of organic food in specialised shops and even the direct distribution decreased. Referring to changes in Western European countries and consumers behaviour one should expect that significant changes would happen in the organisation of organic products distribution in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Challinor S. (1998): Rozwój sieci supermarketów w Europie. Przemysł Spożywczy, nr 1,28.
  2. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Ozimek I. (2000): Podejście jakościowe w badaniach postaw konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Marketing przełom wieków, tom II, red. nauk. Mazurek-Łopaciń-ska, Styś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 493-502.
  3. Hamm U. (1998): Organic Trade: The potential for growth. In: The Future Agenda for Organic Trade, Proceedings of the 5th IFOAM International Conference on Trade in Organic Products, Oxford, eds. Maxted-Frost, 18-21.
  4. Hamm U., Michelsen J. (2000): Analysis of the organic food market in Europe. In: The World grows Organic. Proceedings of 13* International IFOAM Scientific Conference, eds. Alfoedi, Lockeretz, Niggli. VDF Hoch-schulverlag AG an der ETH Zurich, 507-510.
  5. Michelsen J., Hamm U., Wynen E., Roth E. (1999): The European Market for Organic Products: Growth and Development. Organic Farming in Europe: Economics and Policy vol.7. Stuttgart-Hohenheim, 199.
  6. Nikodemska-Wołowik A. (1996): Klienci supermarketów w Polsce. Marketing i Rynek, 10, 21-24.
  7. Ozimek I. (1996): Uwarunkowania wyboru żywności przez konsumentów w okresie przekształceń rynkowych. Praca doktorska, SGGW, Wydział Żywienia Człowieka oraz GD, Warszawa, maszynopis.
  8. Sznajder A. (1999): Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. PWN, Warszawa,151.
  9. Żakowska-Biemans 1997: Sprawozdanie merytoryczne z grantu KBN - Marketing żywności ekologicznej stan obecny i perspektywy. SGGW, Warszawa, maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu