BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drelichowski Ludosław
Title
Zmiany stanu koncentracji i logistyki agrobiznesu warunkiem efektywnej integracji Polski z Unią Europejską
Changes in Concentration and in Logistics of Agrobusiness as a Factor Determining Efficient Integration of Poland with the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 5-10, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Globalizacja, Agrobiznes, Rolnictwo, Łańcuch dostaw
Globalization, Agrobusiness, Agriculture, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Wymóg koncentracji potencjału jednostek współpracujących z firmami globalnymi wymusza intensywny rozwój integratorów w organizacji polskiego agrobiznesu. Sprzedaż największych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego oznacza, że oddziaływanie tych przedsiębiorstw na procesy dostawcze producentów surowców uległo zmianie. Doświadczenia Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu pozwalają stwierdzić, że wypracowane zostały modele organizacji i systemy informacyjne, które mogą pozytywnie oddziaływać na procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych. Wzorcową formą koncentracji powinien być holding kapitałowy giełd rolno-ogrodniczych, w których zastosowano by rozwiązania Giełdy Wielkopolskiej.

Demand of concentration of business units co-operated with global enterprises force developing organisation system of integrators in Polish agribusiness. A sale of the biggest domestic food processing plants to foreign investors means, that impact of those business units on raw material producers was changed. Experiences of Polish Produce Exchange Enterprise (Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu) let conclude that organisation models and information systems that can positively shape adjustment processes of Polish farms, were developed. Model form of concentration of agribusiness should be capital holding of produce exchanges, where solutions from Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu would be applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (1998): Obroty giełdowe na tle przemian rynku rolnego w Polsce. Rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Bliźniak D. (2000): Rola giełd towarowych w unowocześnianiu obrotu towarowego w Polsce. Giełdy towarowe. Wybrana problematyka funkcjonowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 3. Drelichowski L. (1999a): Systemy logistyczne agrobiznesu na przykładzie badań prowadzonych w aglomeracji bydgoskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom l Zeszyt l, 323-329.
 4. Drelichowski L. (1999b): Examining logistic chains and supply processes of agribusiness companies in Bydgoszcz. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategia rozwoju obszarów wiejskich w warunkach reformy ustrojowej państwa i procesów integracji europejskiej", tom 1. AR w Szczecinie i ART w Olsztynie 2/1999, 243-252.
 5. Drelichowski L. (2000a): Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Wyd. ATR, Bydgoszcz.
 6. Drelichowski L. (2000b): Systemy logistyczne agrobiznesu w warunkach ekspansji sieci hipermarketów. Postępy Nauk Rolniczych Nr 2.
 7. Drelichowski L. (2000c): Wpływ rozwoju hipermarketów na rozwiązania logistyki agrobiznesu na przykładzie aglomeracji bydgoskiej. Zagadn. Dor. Roln. 4.
 8. Gołębska E., Tyc K. (1998): Przesłanki tworzenia eurologistyki żywności. Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską. V Kongres SERiA T 2 AE Wrocław.
 9. Grobowiec M. (2000): Znaczenie rynków instytucjonalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA t.2 z. 6, 133-138.^ ^ Kisielnicki J. (1998): Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna. Komputerowe systemy wielodostępne. ATR, Bydgoszcz.
 10. Kierzkowski Z. (1998): Zagadnienia specyfikacji odwzorowania zasobów i struktur komunikacyjno-wykonawczych obiegu informacji w systemach WÓD. Komputerowe systemy wielodostępne. ATR, Bydgoszcz.
 11. Klepacki B. (1999): Giełdy towarowe jako czynnik determinujący rozwój produkcji rolnej. Giełdy towarowe. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Siekierski J. (1997): Znaczenie giełd towarowych w gospodarce żywnościowej Polski i integrującej się Europy. Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską- nadzieje, szanse, obawy. IV Kongres SERiA AR Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu