BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popiołek Wanda
Title
Analiza strategicznych możliwości rozwoju produkcji drobiarskiej
An Analysis of Poultry Production Development Strategic Opportunities
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 104-108, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Mięso, Produkcja żywności, Przemysł mięsny, Mięso drobiowe
Meat, Food production, Meat industry, Poultry meat
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza możliwości rozwojowych fermowej produkcji drobiu. Dane liczbowe dotyczące produkcji drobiarskiej zaczerpnięto z raportów rynkowych. Analizując strategię konkurencyjną wzięto pod uwagę zagrożenia zewnętrzne oraz działania producentów prowadzące do wzrostu produktywności czynników produkcji. Relacje cen produktów drobiowych do żywca wieprzowego były podstawą do wyznaczenia trendów rozwojowych.

The aim of elaboration is to make an analysis of farm poultry production developing opportunities regarding the conditions of market economy. The market reports are the base of data concerning both the price levels and the structure of production and poultry products turnover. Making analysis of competitiveness strategy one made into account the following development inhibiting factors; credit system, duties, market absorptiveness, sector integration and the producers activity towards production factors efficiency increase. The development trends were stated basing upon the poultry products prices relations comparing to the pig's ones and they show the supply stabilization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gierszewska G., Romanowska M. (1996): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
  2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, 2000, nr 11.
  3. Koreleski J. (2000): Żywienie a jakość jaj i mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo, nr 5.
  4. Pieniążek K. (2000): Rola organizacji branżowych oraz regulacji administracyjnych w zarządzaniu rynkiem produktów rolniczych. Polskie Drobiarstwo, nr 7.
  5. Popiołek W. (1998): Ekonomiczne i energetyczne uwarunkowania rozwoju produkcji kurcząt brojlerów. Zeszyty Naukowe AR Kraków z.59.
  6. Popiołek W. (1999): Wpływ relacji cen na kształtowanie się struktury i dynamiki rozwoju produkcji drobiarskiej. Mat. III Konf. AR Lublin.
  7. Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy, 2000 nr 18.
  8. Stańko S. (1999): Prognozowanie w rolnictwie. SGGW, Warszawa.
  9. Wężyk S., Połtowicz K. (2001): Implikacje prionowej paniki na krajowym rynku żywca drobiowego i pasz. Polskie Drobiarstwo, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu