BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Karol, Austen Jacek
Title
Kierunki niezbędnych zmian w organizacji rynków hurtowych produktów rolnych w Polsce
The Directions of Necessary Changes in Organisations of Wholesale Food Markets in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 28-33, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Dystrybucja produktu, Handel hurtowy, Gospodarka żywnościowa
Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Product distribution, Wholesale trade, Food economy
Note
summ.
Abstract
Rynki hurtowe produktów rolnych dają szansę na nowoczesną i stabilną organizację rynku świeżych produktów. Z tego powodu ich budowa stała się priorytetowym kierunkiem wsparcia budżetowego ze strony agencji rządowych w sektorze rolnym. W pracy podjęto próbę diagnozy przyczyn regresu w rozwoju inwestycji tej ważnej części infrastruktury rynku rolnego i uwarunkowań przeszkód tego rozwoju. Po analizie podjęto próbę wskazania możliwych kierunków działań dostosowawczych ze strony wszystkich uczestników tego procesu.

The wholesale market of agricultural products give a chance for modern and stability of market organisation in the fresh products. The aim of this study is to know and diagnose the reasons of decreasing investment in agricultural market. Moreover this article present the possible directions in adopting activities in this scope. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drelichowski L. (2000): Systemy logistyczne agrobiznesu w warunkach ekspansji sieci hipermarketów. Postępy Nauk Rolniczych nr 2.
  2. Grębowiec M. (2000): Znaczenie rynków instytucjonalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t.IL, z.6., 133.
  3. Klepacki B. (1999): Giełdy towarowe jako czynnik determinujący rozwój produkcji rolnej. [W:] Giełdy Towarowe. SGGW, Warszawa.
  4. Krajewski K. (1997); Procesy dostosowawcze i przemiany w kanałach dystrybucji żywności nietrwałej w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. [W:] Rutkowski A., Zwierzycki W. (redakcja). Transport Żywności. Problemy dostawi dystrybucji w obszarze rynków hurtowych. Materiały III Konferencji 5-7 listopada 1997, Poznań/Kiekrz, PTTŻ Warszawa 1997 s.45.
  5. Krajewski K. (1998); Rynki hurtowe i giełdy rolne w Polsce. Życie Handlowe, 11, 43.
  6. Krajewski K. (2000); Rynki hurtowe żywności. Duże nakłady, małe efekty. Życie Handlowe 8.
  7. MRiRW (1999). Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej Giełdy Towarowej. I etap. Warszawa marzec 1999 r, maszynopis powielony.
  8. MRiRW (2001). Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych. II etap. Warszawa kwiecień 2001 r., maszynopis powielony.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu