BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szybiga Krystyna
Title
Kierunki restrukturyzacji rynku mleka na Dolnym Śląsku
Tendencies of Restructuring in Dairy Market in Lower Silesia
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 65-69, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Mleko, Rynek żywności, Dystrybucja produktu, Kanały dystrybucji
Milk production, Dairy industry, Milk, Food market, Product distribution, Distribution channels
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza zmian w zakresie organizacji rynku mleka na Dolnym Śląsku w latach 90-tych. Wyniki badań dowodzą, że uregulowania prawne rozwoju rynku mleka nie są skorelowane z procesami jego restrukturyzacji. Powodem tej sytuacji jest z jednej strony brak środków finansowych, ale często też mało skuteczne działania producentów rolnych i kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zmiany w poszczególnych segmentach rynku.

The aim of the research is to analyse changes concerning the organisation of the dairy market in Lower Silesia in the nineties. The research has proved that the existing legal regulations and the dairy market development programmes have not been correlated with its restructuring processes. The reason for this situation is, on one hand, lack of financial means, but often not very effective actions of the agricultural producers and the managerial staff, who is responsible for changes in individual segments of the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bialasiewicz M. (2000): Konieczne jest chłodzenie i ciągła kontrola dat. BOSS-Rolnictwo, 1(520), 23-24.
  2. Domańska E. (2000): Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w UE. FAPA, Warszawa, 8-10, 20-21.
  3. Kodeniec B. i in. (2000): Województwo dolnośląskie. Stan i perspektywy rozwoju. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 40-79.
  4. Nowak M., Szybiga K. (1998):Organizacja rynku rolnego na Dolnym Śląsku. [W:] Transformacja polskiego i czeskiego rolnictwa w gospodarce rynkowej. Mat. Konf. AR Wrocław-Uniwersytet Rolniczy w Brnie-PTE Wrocław, Wrocław, 114-123.
  5. Seremak-Bulge J., Smoleński Z. (2000): Mleko. Biuletyn Informacyjny ARR, 11-23.
  6. Strategia rozwoju polskiego sektora mleczarskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, listopad 1999.
  7. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego. Krok w III tysiąclecie. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 29.06.2000.
  8. Szybiga K. (2000):Wpływ przemysłu mleczarskiego na rozwój rolnictwa Dolnego Śląska. Roczniki Naukowe SERiA, t II, Z.3, Warszawa-Poznań-Zamość, 170-174.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu