BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek, Gołębiowska Urszula, Deluga Włodzimierz
Title
Rynkowe problemy funkcjonowania przemysłu nasiennego roślin rolniczych
Market Problems of the Functioning of the Agricultural Plants' Seed Industry
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 4, s. 60-64, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rynek rolny, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Agricultural markets, Agricultural production, Agriculture development
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono analizę rynkowych uwarunkowań rozwoju nasiennictwa roślin rolniczych. Na tle tendencji w ostatnim dziesięcioleciu zaprezentowano kierunki rozwoju przemysłu nasiennego. Produkcja i zużycie kwalifikowanego materiału nasiennego jest warunkiem korzystania z osiągnięć postępu biologicznego. Na tle struktur rynku nasiennego scharakteryzowano bariery oraz przesłanki rozwoju przemysłu nasiennego w Polsce.

This work contains the analysis of the market factors of the development of the agricultural plant's seed industry. The directions of the seed industry' development were shown on the background of the tendencies in the last decade. It was confirmed that the main reason for difficulties is the demand barrier. The production and usage of the qualified seed material is the condition of having profits from the biological progress' achievement. The use of proper market strategies by producers and seed sellers with the active support of the government s policy is should be the basic factor of the seed industry's reconstruction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. (1993): Praca zbiorowa pod red. S. Mynarskiego. AE, Kraków.
 2. Arseniuk E. (2001): Działalność instytutów rolniczych na rzecz podniesienia efektywności hodowli roślin i nasiennictwa w Polsce - osiągnięcia i zagrożenia. Postępy Nauk Rolniczych, l, 97-107.
 3. Bilski E. 1997: Stan i perspektywy polskiej hodowli roślin. [W:] Hodowla roślin. Mat. I Kraj. Konf. ZTORU, IHAR, AWRSP, IGR, Poznań, 19-22.
 4. Le Buanec B. (1996): Globalization of the seed industry - current situation and evolution. Seed Science Technology, 34, 409-417.
 5. Chotkowski J. (2001): Ocena strategii rynkowych w nasiennictwie ziemniaka. Postępy Nauk Rolniczych (w druku).
 6. Duczmal K. W. (2000): Stan hodowli roślin i nasiennictwa. Zadania wynikające z integracji z UE. Wieś Jutra, 6, 24-26.
 7. Duczmal K. W., Braun U. (1999): Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń polskiego nasiennictwa. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1-2, 10-14.
 8. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. (1997): Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 9. Informator Nasienny (2001): Inspekcja Nasienna. Główny Inspektorat, Warszawa.
 10. Krzymuski J. (1998): Postęp biologiczny w rolnictwie [W:] Encyklopedia Agrobiznesu. Pr. zbiór, pod red. A. Wosia. Fundacja Innowacja, Warszawa, 581-585.
 11. Laverack G. K. (1994): Management of breeders seed production. Seed Science Technology, 22, 551-563.
 12. Nowicka B. (2000): Kierunki zmian w hodowli roślin w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy. Mat. Konf. PAN, SGGW, IHAR, Warszawa, 22-26.
 13. Oleksiak T. (1999): Efektywność polskiego systemu hodowli i nasiennictwa zbóż. Hodowla roślin i nasiennictwo, 4, 5-13.
 14. Oleksiak T. (2000): Rynek nasion. [W:] Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Raporty rynkowe nr 18. MRiRW, ARR, IBRiGŻ, Warszawa, 39-43.
 15. Podlaski S. (1997): Szanse i zagrożenia polskiego nasiennictwa wobec integracji z UE. Hodowla Roślin i Nasiennictwo. Numer specjalny. Materiały na Sympozjum "Polskie nasiennictwo u progu integracji z UE", 54-59.
 16. Runowski H. (1997): Postęp biologiczny w rolnictwie. SGGW, Warszawa.
 17. Świeżyński K. (1997): Rola placówek naukowych w tworzeniu dorobku polskiej hodowli roślin. Hodowla Roślin i Nasiennictwo. Numer Specjalny. Materiały na Sympozjum "Polskie nasiennictwo u progu integracji z UE", 23-28.
 18. Woś A. (2000): Rolnictwo polskie w latach transformacji. Postępy Nauk Rolniczych, 3, 123-131.
 19. Woś A. (1998): Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu