BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitko-Lutek Agnieszka, Sawa Magdalena
Title
Charakterystyka kultury innowacyjnej organizacji
Innovation Culture Characteristic
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 291-299, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Corporate culture, Innovations, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono kulturę innowacyjną, która odnosi się do wspólnych wartości, jest zespołowym zjawiskiem, cechującym zachowania poszczególnych członków organizacji. Omówiono wartości charakteryzujące kulturę innowacyjną oraz podstawowe zagadnienia związane z jej kształtowaniem.

Innovations plays an important role in enterprise's functionality. Innovations are new quality solutions, which are introduced in enterprises and markets and they are concerned with products, processes, technology or management. Innovation idea is connected with organizational culture. Organizational culture is set dominate value and norms, which are typical for organization. The content of organizational culture is significant to innovations. Collection of cultural value is based on a review of literature. This value is typical for an innovational culture. Aiming to apply innovations solutions can set an expected form of organizational culture. The process of creating organizational culture is executed with help of human resources management methods, organizational solutions, management working. The growth of enterprises effectiveness and competitive lead are aim of creating innovational culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
 2. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (101).
 4. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 6. Masłyk-Musiał E. ( 1996), Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa.
 7. Nowak S. (1984), Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego. Przesłanki do prognozy na tle przemian dotychczasowych, [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, Warszawa.
 8. Osęka M., Wipijewski J. (1985), Innowacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa.
 9. Oslo Manuał (2005), Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third Edition, OECD, Eurostat.
 10. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London.
 11. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, wyd. 2 poprawione, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 15. Stuła E. (2002), Warunki sprzyjające innowacyjności inżynierów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7.
 16. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 17. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 18. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difm, Warszawa.
 19. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu