BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korol Janusz
Title
Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1998-2005
Sustainable Regional Development in Poland in 1998-2005
Source
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 7-8, s. 81-98, tabl., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Statystyka regionalna, Sytuacja gospodarcza, Ochrona środowiska
Sustainable development, Regional statistics, Economic situation, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano poziom zrównoważonego wzrostu regionalnego w Polsce w oparciu o trzy grupy wskaźników z zakresu ładu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Jeśli chodzi o ład gospodarczy to są to dane dotyczące produktu krajowego brutto, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności zawodowej ludności, innowacyjności i badań naukowych. W zakresie ładu społecznego analizowano następujące aspekty: demograficzny, bezrobocia, zdrowia i jego ochrony, kulturalny, edukacyjny, mieszkaniowy, partnerstwa i równouprawnienia, a w zakresie ładu środowiskowego sfery jakości wód i ich ochrony, jakości powietrza i jego ochrony, ochrony powierzchni ziemi, ochrony klimatu akustycznego, ochrony przyrody i krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenią.

The paper describes the level of sustainable development in Poland’s regions/provinces on the basis of various indicators that influence economic, social and environmental systems. Generally, sustainable regional development is t he application of sustainable development at a regional, rather than local, national or global, level. It differs from regional development per se because the latter term is used more generally to describe economic development that emphasizes the alleviation of regional disparities. While regional development has an economic and equity emphasis, sustainable regional development seeks to incorporate environmental concerns. Sustainable regional development is economic development that can be sustained over time because it is aimed not only at building wealth but also at creating opportunities to contribute to and participate in the benefits of economic growth. The author formulates a hypothesis that the level of sustainable development varies from one province to another and has a different structure in each region. Korol evaluates the level and structure of sustainable development with the use of 35 indicators. The research applies to the years 1998 and 2005 and seeks to determine the changes that took place in individual areas of sustainable development in the intervening period. The research has confirmed a rule that a generally higher level of economic development is accompanied by higher social and environmental development levels, the author says. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borys T., [1999], Konsekwencje różnych ujęć kategorii ekorozwoju dla typologii wskaźników, [w:] Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 2. Borys T., [2005], Indicators for Sustainable Development - Polish Experiences, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 3. Borys T. (red.), [2006], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 4. Fiedor B., [2005], Koncepcja zrównoważonego rozwoju a prawa i kategorie rynku, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, (red.) B. Poskrobki i S. Kozłowski, Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
 5. Kistowski M., [2003], Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 6. Korol J., [2007], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Piontek B., [2002], Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ochrona Środowiska 1999-2006, GUS, Warszawa, 1999-2006.
 9. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach banku danych regionalnych. Synteza, [marzec 2003], praca zespołowa pod kier. T. Borysa, Jelenia Góra-Warszawa, www.mos.gov.pl
 10. Roczniki Statystyczne Województw 1999-2007, GUS, Warszawa 1999-2007.
 11. Walesiak M., [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, [2003], (red.) T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 13. Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, [2005], pod red. B. Poskrobki i S. Kozłowskiego, Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu