BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Model przywództwa jako instrument wspomagający procesy organizacyjnego uczenia się (na przykładzie firmy Fiat Auto Poland)
The Leadership Model as an Instrument Assisting the Processes of Organisational Learning (After Fiat Auto Poland)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 616, s. 31-44, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Organizacje uczące się, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiedzą, Przywództwo, Kapitał intelektualny, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Learning organisations, Human Resources Management (HRM), Knowledge management, Leadership, Intellectual capital, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono znaczenie kapitału intelektualnego w strategii organizacji uczącej się i jego rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Na przykładzie firmy Fiat Auto zaprezentowano model przywództwa w ramach kapitału intelektualnego.

This paper sets out the key of intellectual capital in the strategy of a learning organisation. The nature of capital, and that of its sub-categories that comprise intellectual capital, are introduced. The importance of intellectual capital in securing competitive advantage is emphasised. Attention is drawn to the role of the manager in the process of managing intellectual capital. The paper includes a wider presentation of one of the means of creating human capital: the leadership model at the Fiat Auto Group. The methods which can be used by managers to raise the value of the remaining categories of intellectual capital are also indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barabasz A. [1999], Opór przed zmianą w warunkach restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw [w:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, pod red. S. Tokarskiego, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 2. Bielecki W. T. [1997], Skuteczna przedsiębiorczość, "Master of Business Administration", nr 2.
 3. Bratnicki M. [1999], Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, pod red. nauk. I. Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Ćwiklicki M. [1999], Doświadczenia amerykańskich i zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw w zakresie stosowania "metody 360°", "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 5. Dworzecki Z. [2001 ], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. [1997], The Process Way to Establish Your Company's Real Vake by Measuring Its Hidden Brainpower, Piathus, London.
 7. Janikowska M. [2000], Sylwetki liderów przyszłości - wyniki badań, Andersen Consulting, maszynopis powielony, WSPiZ, Warszawa.
 8. Koffer J.P. [1990], What Leaders Really Do, "Harvard Business Review", May-June.
 9. Kucz D. [2001], Nowoczesne technologie i systemy wartości a kształcenie liderów, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 10. Martyniak Z. [1996], Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Martyniak Z. [2001], Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza "Antykwa", Kraków.
 12. Model przywództwa wobec zmian [2001], maszynopis powielony (materiały z seminarium), Grupa Fiat Auto Poland, Tychy, 24.11.
 13. New Generation of Managers, STATUS [2001], maszynopis powielony, IESE - Universidad de Navarra, Barcelona 24.11.
 14. Nogalski B., Rybicki I. [2001], Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, pod red. naukową A. Pocztowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 15. Penc J. [1999], Menedżerowie w uczącej się organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 16. Pocztowski A. [1993], Rozwój potencjału pracy jako problemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE, Seria Specjalna - "Monografie", Kraków, nr 118.
 17. Ross J., Ross G.,Dragonetti N.C., Edvinsson L. [1997], Intellectual Capital Navigating the New Business Landscape, Macmillan Business, London.
 18. Senge P. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 19. Tickey N., Roase C. [1996], The Pepsi Challenge: Building a Leadership Drive Organization, "Training and Development", May.
 20. Vazqrez-Dodero J.C. [2001], Following the Leader: Some Managers for Differnt Employees, materiały z konferencji "International Faculty Development Conference, Nowy Sącz, 24.11.
 21. Wawrzyniak B. [1989], Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 22. Ziębicki B. [2000], Coaching jako nowoczesna metoda doskonalenia kadr kierowniczych i specjalistycznych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu